روش برش حلقوی(Ring- Core Method)

روش برش حلقوی یکی از روش های نیمه مخرب اندازه گیری تنش های پسماند است. در این روش، ابتدا کرنش سنج های روزت بر روی محل اندازه گیری تنش های پسماند نصب می شوند؛ سپس یک شیار حلقوی، بر روی قطعه و پیرامون کرنش سنج ها براده برداری می گردد. به این ترتیب هسته ای به شکل دایره که توسط یک شیار حلقوی احاطه شده است، تشکیل می شود و تنش های پسماند، با اندازه گیری کرنش ها در این هسته دایره ای، محاسبه می گردند. امکان اندازه گیری تنش های پسماند درعمق بیشتر، اندازه گیری مقادیر نزدیک به تنش تسلیم و حساسیت کمتر نسبت به تنش های ایجاد شده حین عملیات براده برداری، از مزایای این روش نسبت به روش سوراخ کاری مرکزی می باشند. در مقابل، تخریب بیشتر نمونه و طولانی بودن زمان انجام عملیات، از معایب روش برش حلقوی است.

درخواست انجام این آزمایش

 

شماتیک روش برش حلقوی (Šarga, P., & Menda, F. (2013