اعضای هیات علمی

اشرف ترکیان

اشرف ترکیان

اشرف ترکیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه سنگ های دگرگونی و آذرین گرمخانی-میهم (قروه-کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
مطالعه شاخصهای هوازدگی سنگهای گرانیتوئیدی جنوب قروه کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مطالعه انکلاوهای توده گرانیتی، شمال شرق سنقر (کوه سیناوند ) استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی در جداقیه شمال شرق قروه (استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مطالعه عنوان پایان نامه: مطالعه ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ های آتشفشانی غرب کبودرآهنگ (استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
نیر اجلی پتروژنز و تحول ماگمایی سنگ های آذرین در منطقه مشکین-رشت آباد (شمال زنجان); با تکیه بر کانه زایی چندفلزی دکتری دانلود 1399/08/19
شیوا دانایی پتروگرافی و ژئوشیمی دایک های جنوب منطقه کهک قم کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
زهرا شیرمحمدی مطالعه سنگ های دگرگونی و آذرین گرمخانی-میهم (قروه-کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
لیلا شمسی مطالعه انکلاوهای توده گرانیتی، شمال شرق سنقر (کوه سیناوند ) استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
ارزو عزیزی مطالعه ژئوشیمیایی و جایگاه تکتونیکی سنگ های ولکانیک میوسن حدفاصل جوروندی و احمدآباد(جنوب بیجار، استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
علی اصغر مالمیر مطالعه عنوان پایان نامه: مطالعه ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ های آتشفشانی غرب کبودرآهنگ (استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
خدیجه محبی پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوهپریشان (جنوب قروه) استان کردستان کارشناسی ارشد 1392/12/13
خدیجه محبی پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوهپریشان (جنوب قروه) استان کردستان کارشناسی ارشد 1392/12/13
زهرا ایرانی بررسی فرایند متاسوماتیسم در توده نفوذی شمال شرق سنقر (کرمانشاه) کارشناسی ارشد 1392/01/28
زهرا ایرانی بررسی فرایند متاسوماتیسم در توده نفوذی شمال شرق سنقر(استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/28
زهرا ایرانی بررسی فرآیند متابولیسم در توده ی نفوذی شمال شرق سنقر (استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/28
زهره یارعلی مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی گدازه ها و سنگهای پیروکلاستیک اندریتی جنوب بشیراباد –شمال سنقر استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
امین بهمن پور تفکیک واحدهای سنگ شناسی سنگ های نفوذی آلموقولاق، شمال غرب همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
اسما خلیفه مطالعه ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ های ولکانیکی سازند قم در شمال همدان(منطقه رزن-آوج) به عنوان مواد ساختمانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
زهرا رضوانی مکبر پتروگرافی و شیمی بلورهای سنگ های دگرگونی مجاورتی منطقه زرینه، جنوب قروه - کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/10
صانع ساسانی مقایسه کانی شناسی و ژئوشیمیایی دیوریتهای مجموعه پلوتونیک قروه و الوند کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/18
کاسبان سپیده پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی در جداقیه شمال شرق قروه (استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مریم سوری مطالعه پتروگرافی و ژیوشیمی سنگهای آتشفشانی بشیرآباد، شمال سنقر (استان کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
محمدامین شکوری رودی مطالعه پتروگرافی و پتروزنز مجموعه ی پلوتونیک علی آباد دامن، رشتخوار (خراسان رضوی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
ارسلان عظیم بگی راد مطالعه سنگهای نفوذی شمال شرق سنقر ( استان کرمانشاه) با تکیه بر پتروگرافی و شیمی کانیها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
بهروز فتحی بررسی پترولوژی و شیمی کانی در دایک های درون توده نفوذی دیوریتی کنگره،غرب قروه (استان کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/22
حمید فرهادی مطالعه شاخص های هوازدگی شنگ های گرانیتوئیدی جنوب قروه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
حمید فرهادی مطالعه شاخص هوازدگی سنگ های گرانیتوئیدی جنوب قروه کارشناسی ارشد 1392/06/31
حامد قطره سامانی پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی کوه سیاه شمال شرق قروه (کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
ثریا کیانی نهاد مطالعه پتروگرافی و پترولوژی دایک های موجود در توده نفوذی گرانودیوریتی جنوب قروه، کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/20
فاطمه کوکبی اراسته مطالعه مجموعه دگرگونی منطقه سرتیپ آباد قروه – استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
جمال مام عبداله پور ویژگی های سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های آذر آواری منطقه بادام (مهاباد،آذربایجان غربی) بانگرشی به کاربرد صنعتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
خدیجه محبی پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوهپریشان (جنوب قروه) استان کردستان کارشناسی ارشد 1392/12/13
خدیجه محبی پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوهپریشان (جنوب قروه) استان کردستان کارشناسی 1392/12/13
خدیجه محبی پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی گوه پریشان (جنوب قروه) استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
خدیجه محبی پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوهپریشان (جنوب قروه) استان کردستان کارشناسی ارشد 1392/12/13
محسن محمدی ژئوشیمی و تعیین محیط تکتونیکی سنگ های نفوذی شمال شرق سنقر - استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
طاهره مولایی یگانه پتروژنز سنگهای مافیک و حدواسط توده دروازه -جنوب قروه کردستان دکتری دانلود 1396/07/12
علی نیک نظر ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی آلکالی گرانیت های غرب شیروانه (شمال شرق سنقر، استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
لیلا نوری هندی بررسی پترولوژیکی پلوتون گرانیتی قلای لان جنوب غرب قروه،استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آتشفشان شناسی 2015223 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015534 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
انکلاوها(میانبار سنگهای آذرین) 2015547 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مبانی کانی شناسی (نظری) 2015182 3 01 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
پتروژنزسنگ های آذرین (عملی) 2015539 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
پتروژنزسنگ های آذرین (نظری) 2015538 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
پترولوژی 2015225 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
رخساره های آتش فشانی 2015601 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ماگماتیسم و زمین ساخت صفحه ای 2015543 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدل سازی فرایندهای آذرین 2015551 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آتشفشان شناسی 2015223 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015299 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
انکلاوها(میانبار سنگهای آذرین) 2015547 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی کانی شناسی (نظری) 2015182 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
پترولوژی 2015225 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدل سازی فرایندهای آذرین 2015551 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آتشفشان شناسی 2015223 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آتشفشان شناسی پیشرفته 2015534 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
انکلاوها(میانبار سنگهای آذرین) 2015547 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی کانی شناسی (نظری) 2015182 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2