اعضای هیات علمی

امین ایمانی

امین ایمانی

امین ایمانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد رضا زکایی خسرو شاهی بررسی تحمل به خشکی پنج گونه از بادام های ایران بر اساس نشانگرهای مهم مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دکتری 1392/09/13
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 2117018 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
دینامیک پیشرفته 2117139 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
دینامیک پیشرفته طراحی کاربردی 2117334 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
سیستمهای اندازه گیری 2117037 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
دینامیک 2117018 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 11 نتیجه
از 1