اعضای هیات علمی

امین ایمانی

امین ایمانی

امین ایمانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 2117018 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 03 نامشخص ترم اول 1402
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 02 نامشخص ترم اول 1402
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 01 نامشخص ترم اول 1402
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 2117010 3 01 | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مکاترونیک 2117417 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1402/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
دینامیک 2117018 4 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
دینامیک پیشرفته 2117139 3 02 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 01 نامشخص ترم دوم 1401
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 2117010 3 01 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
دینامیک 2117018 4 01 | هرهفته دوشنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 2117010 3 01 | هرهفته دوشنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
محاسبات عددی 2117009 2 01 1401/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مقدمه ای بر مکاترونیک 2117110 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
دینامیک 2117018 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
دینامیک پیشرفته طراحی کاربردی 2117334 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
سیستمهای اندازه گیری 2117037 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
دینامیک 2117018 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2