اعضای هیات علمی

امین ایمانی

امین ایمانی

امین ایمانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 2117018 4 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 2117010 3 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (08:30 - 10:30)
مقدمه ای بر مکاترونیک 2117110 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30)
دینامیک 2117018 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00)
دینامیک پیشرفته طراحی کاربردی 2117334 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
سیستمهای اندازه گیری 2117037 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00)
دینامیک 2117018 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 14 نتیجه
از 1