اعضای هیات علمی

امین ایمانی

امین ایمانی

امین ایمانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 2117018 4 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کنترل اتوماتیک 2117081 3 02 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 7 نتیجه
از 1