اعضای هیات علمی

اتابک روحی امینجان

اتابک روحی امینجان

اتابک روحی امینجان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
بیوسیستماتیک جانوری 2016504 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/17 (10:00 - 12:00)
تکامل موجودات زنده 2016402 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (10:00 - 12:00)
ساختار و تنوع جانوری 2016550 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00)
نوروفیزیولوژی رفتار 2016509 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
تشریح مقایسه ای مهره داران 2016511 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00)
تکامل موجودات زنده 2016402 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
مبانی بیوفیزیک 2016559 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00)
مبانی جانور شناسی 2016396 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه ساختار و تنوع جانوری 2016551 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
بیوسیستماتیک جانوری 2016504 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
تکامل موجودات زنده 2016402 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
تکامل موجودات زنده 2016402 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
ساختار و تنوع جانوری 2016550 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00)
نوروفیزیولوژی رفتار 2016509 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه مبانی جانورشناسی 2016397 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
بیوفیزیک 2016528 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3