اعضای هیات علمی

اکبر خدابخشی

اکبر خدابخشی

اکبر خدابخشی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثرات تداومی تورم بر روی آسیب های اجتماعی و بیکاری کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/19
نقش کانال های مؤثر ثروت در پویایی مصرف نهایی خانوار کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/07
زهرا یارمحمدی کهن بررسی عوامل مؤثر بر کوشش مالیاتی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/25
میثم اعتمادی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/21
نگار برازنده خوی نقش کانال های مؤثر ثروت در پویایی مصرف نهایی خانوار کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/07
محمدعلی طاهری اثر متقابل توزیع نابرابر درآمد و شاخص های آموزش در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/28
زینب گلزاری بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/17
ایمان مرادیان بررسی اثرات شوک های ادوار تجاری بر قدرت خرید مردم (مورد مطالعه: مسکن) کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/15
وحید اسدی یادگاری تاثیر سیاست های پولی و مالی بر روی جرایم مالی و اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/17
قاسم خزایی بررسی تاثیر درآمد نفتی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
محسن زنگنه اندازه گیری کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها وشاخص بهره وری مالم کوئیست ؛ مطالعه موردی : بانک مهر اقتصاد استان همدان ) مورد مطالعه: یک شرکت بیمه ای ( کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/01
برزو زهره وند تاثیر نابرابری درآمدی بر کسری حساب جاری ایران در بازه زمانی (1357-1395) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/17
زهرا سلیمانپور اثر درآمدهای مالیاتی و فساد مالیاتی و نقش تعاملی آن ها بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
زهره شمسی تأثیرتولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی،ونرخ سود بانکی برشاخص قیمت سهام بانک های حاضر دربازار بورس تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
بهناز غلامیان بررسی اثر شاخص حکمرانی بر هزینه های سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
کبری قاسمی پیربلوطی بررسی اثر شاخص های رفاه اجتماعی بر میزان تقاضای بیمه-های عمر و سرمایه گذاری ) مورد مطالعه: یک شرکت بیمه ای ( کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/01
فردین کرمی بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بررشدتولیدناخالص داخلی(GDP) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/01
رضا گلستانی نسب بررسی تاثیر درجه آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی کشورهای منتخب عضو اوپک کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/25
صبا ندری بررسی اثر درآمدهای مالیاتی و نفتی بر هزینه های سلامت در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
صالح یوسفی بررسی اثر قیمت و اجاره مسکن در مهاجرت معکوس از مراکز استان به شهرستانها و روستاها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد ایران(1):کلیات و تاریخ اقتصادی 1311285 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اقتصاد ایران(بانکداری اسلامی) 1311400 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
توسعه اقتصادی 2 1311361 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روش تحقیق در اقتصاد 1311458 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
ارزیابی اقتصادی طرح ها 1311282 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد ایران(2):سیاست ها و چالش های اقتصادی 1311286 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد ایران(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311412 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
توسعه اقتصادی1 1311357 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی 1311269 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد ایران(1):کلیات و تاریخ اقتصادی 1311285 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد ایران(بانکداری اسلامی) 1311400 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روش تحقیق در اقتصاد 1311458 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ارزیابی اقتصادی طرح ها 1311282 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اقتصاد ایران(2):سیاست ها و چالش های اقتصادی 1311286 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اقتصاد ایران(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311412 3 01 هفته های فرد شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/12 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول بازاریابی 1311042 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد ایران(1):کلیات و تاریخ اقتصادی 1311285 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد ایران(بانکداری اسلامی) 1311400 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در اقتصاد 1311458 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ارزیابی طرحهای اقتصادی 1311098 3 01 هفته های زوج شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2