اعضای هیات علمی

جلال ارجمندی

جلال ارجمندی

جلال ارجمندی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الکتروپلیمریزاسیون در جا نانوکامپوزیت سه تایی ارتو فنیلن دی آمین-گرافن اکسید کاهش یافته و دی اکسید منگنز روی سطح طلا در محلول آبی کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/24
ساخت الکترود اصلاح شده با گرافن اکساید کاهش یافته و نانو ذرات فلزی و برخی پلیمرهای رسانا به عنوان یک حسگر زیستی برای تشخیص ژن های دی ان ا ازاد جنینی دکتری دانلود 1400/06/27
مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمر رسانای پلی 1 و 5 دی امینو نفتالین در حضور.... کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلی انیلین در حضور بتا سیکلودکسترین در محیط ابی بر سطح الکترود طلا و الکترود اصلاح شده طلا با مواد فعال کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/10
تهیـّه و مشخصه یابی لایه های نازک چارچوب آلی- فلزی ترکیبی نیکل/کبالت و نیکل/روی و کاربرد آن ها در ابرخازن ها دکتری دانلود 1401/06/31
: الکتروپلیمریزاسیون درجای نانوکامپوزیت های سه تایی پلی پیرول، اکسید گرافن کاهش یافته و گاما دی اکسید منگنز روی سطح الکترود طلا کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/08
سمیه حیدری احمدوندی الکتروپلیمریزاسیون در جا نانوکامپوزیت سه تایی ارتو فنیلن دی آمین-گرافن اکسید کاهش یافته و دی اکسید منگنز روی سطح طلا در محلول آبی کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/24
ژاله قربانی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلی انیلین در حضور بتا سیکلودکسترین در محیط ابی بر سطح الکترود طلا و الکترود اصلاح شده طلا با مواد فعال کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/10
فاطمه قمری تهیـّه و مشخصه یابی لایه های نازک چارچوب آلی- فلزی ترکیبی نیکل/کبالت و نیکل/روی و کاربرد آن ها در ابرخازن ها دکتری دانلود 1401/06/31
الهام قنبری : الکتروپلیمریزاسیون درجای نانوکامپوزیت های سه تایی پلی پیرول، اکسید گرافن کاهش یافته و گاما دی اکسید منگنز روی سطح الکترود طلا کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/08
مهدی مالمیر ساخت الکترود اصلاح شده با گرافن اکساید کاهش یافته و نانو ذرات فلزی و برخی پلیمرهای رسانا به عنوان یک حسگر زیستی برای تشخیص ژن های دی ان ا ازاد جنینی دکتری دانلود 1400/06/27
معصومه نوروزی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمر رسانای پلی 1 و 5 دی امینو نفتالین در حضور.... کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
فاطمه احمدی الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی پیرول-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/13
زهرا ادیبی نگار مطالعه رفتار الکتروشیمیایی 8-هیدروکسی کینولین در حضورآنیلین و پلیمرهای آنها در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
آرزو اشرفیان مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمر های رسانا ان متیل انیلین، ارتو امینو فنل و کوپلیمر های آنها کارشناسی ارشد 1394/07/07
رسول بابایی ساطی تهیه نانوکامپوزیت پلیمرهای رسانا (پلی پیرول و پلی آنیلین): بررسی خواص و کاربردها دکتری دانلود 1396/06/29
مژگان پیرحیاتی الکتروسنتز و مطالعه الکتروشیمیایی فیلم های نانو کامپوزیتی رسانا پلیمری ان متیل آنیلین –ایندول-تیتانیوم اکسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مهسا پیرنیا الکتروسنتز درجا و مطالعه اسپکتروالکتروشیمیایی در جای فیلم های نانوکامپوزیتی پلی ایندول– تیتانیوم دی اکسید و پلی ایندول- روی اکسید کارشناسی ارشد 1393/07/08
محمدهادی پروین سنتز الکتروشیمیایی و مطالعه اسپکتروالکتروشیمیایی نانوکامپوزیت های پایه پلیمری رسانا.... دکتری دانلود 1396/11/11
میلاد حجت انصاری سنتز و کاربرد پلیمرهای رسانا برای تصفیه آلاینده های یونی در محیط آبی برمبنای تبادل یون به روش سوئیچینگ الکتروشیمیایی(ESIX) دکتری دانلود 1396/04/12
سجاد زمانیان مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمر های رسانا پارا امینوفنل، پارا انیلین و کوپلیمر های آنها کارشناسی ارشد 1394/07/07
حسین سلیمانی الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم های نانوکامپوزیتی هادی پلی ایندول-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آهن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
بهناز شهیدی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمرهای رسانا ارتوآمینو فنل ارتو فنیلن دی آمین و کوپلیمر های آنها در حضور نانو اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
المیرا عزیزی الکتروسنتز برخی از پلیمرهای رسانا در حضور اکسیدهای فلزی نانوساختار و گرافن اکساید احیا شده جهت استفاده در مواد الکترودی برای ابرخازن های با عملکرد بالا دکتری دانلود 1398/04/05
سارا عشقی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی، اسپکتروالکتروشیمیایی درجا و سرعت رشد پلیمرهای رسانا پلی پیرول و پلی ان متیل پیرول بر سطح الکترودهای طلا و ایندیم تین اکسید اصلاح شده با تک لایه های خودآرای آلفا سیکلودکسترین تیول دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1348/10/11
زهرا کاکایی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمرهای هادی ارتو آمینوفنول، پارا آمینوفنول و کوپلیمرهای آنها در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نیلوفر کرامت ایردموسی الکتروسنتز درجا و مطالعهاسپکتروشیمیایی در جای فیلم های نانوکامپوزیتی پلی ان متیل پیرول- تیتانیوم دی اکسید و پلی ان متیل پیرول- روی اکسید کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
نیلوفر کرامت ایردموسی الکترو سنتز در جا و مطالعه اسپکتروالتروشیمیایی در جای فیلم های نانو کامپوزیت پلی ان متیل پیرول- تیتانیوم دی اکسید و پلی ان متیل پیرول- روی اکسید کارشناسی ارشد 1393/12/19
سجاد کیهانی مطالعه ی الکتروشیمیایی N، N-دی فنیل- 4- فنیلن دی آمین در حضور نوکلئوفیل های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
فاطمه گودرزی ساخت و مطالعه اسپکتروالکتروشیمیایی پلیمرهای رسانای ارتو فنیلن دی آمین، پارا آمینوفنول و کوپلیمرهای آنها در حضور نانو اکسید روی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
حاتم مخدومی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمر های رسانا ان متیل انیلین، پارا انیلین و کوپلیمر های آنها کارشناسی ارشد 1394/09/07
عاطفه مصباحی جمشید الکتروسنتز پلیمرهای رسانا ارتوآمینو فنل -کتکول و کوپلیمر های آنها در حضور نانو اکسید الومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
حامد مقنی باویل علیایی ستخت یک آلیاژ آلومینیوم به عنوان آند باطری Al-AgO و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی آن دکتری دانلود 1395/11/03
راحله موفق الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی آنیلین-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی عمومی 1 1911001 3 01 1403/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
نانوشیمی 1911277 3 01 1403/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
شیمی عمومی 1 2016351 3 02 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
شیمی عمومی 1 2016351 3 01 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
شیمی فیزیک 1 1911046 3 02 | هرهفته سه شنبه (12:30 - 14:00) 1402/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
مباحث نوین در شیمی فیزیک 1911145 3 01 1402/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
شیمی عمومی 1 1911001 3 01 1402/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نانوشیمی 1911277 3 01 1402/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
شیمی عمومی 1 2016351 3 02 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی فیزیک پیشرفته 1911133 3 01 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مباحث نوین در شیمی فیزیک 1911145 3 01 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
نانوشیمی 1911277 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شیمی عمومی 1 2016351 3 02 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی فیزیک پیشرفته 1911133 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مباحث پیشرفته در شیمی فیزیک 1915004 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طیف سنجی مولکولی 1911057 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ترمودینامیک شیمیا ئی جامدات 1911266 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مباحث نوین در شیمی فیزیک 1911145 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
طیف سنجی مولکولی 1911057 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نانوشیمی 1911277 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2