اعضای هیات علمی

جلال ارجمندی

جلال ارجمندی

جلال ارجمندی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الکتروسنتز و مطالعه الکتروشیمیایی فیلم های نانو کامپوزیتی رسانا پلیمری ان متیل آنیلین –ایندول-تیتانیوم اکسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مطالعه رفتار الکتروشیمیایی 8-هیدروکسی کینولین در حضورآنیلین و پلیمرهای آنها در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
ساخت و مطالعه اسپکتروالکتروشیمیایی پلیمرهای رسانای ارتو فنیلن دی آمین، پارا آمینوفنول و کوپلیمرهای آنها در حضور نانو اکسید روی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
الکتروسنتز برخی از پلیمرهای رسانا در حضور اکسیدهای فلزی نانوساختار و گرافن اکساید احیا شده جهت استفاده در مواد الکترودی برای ابرخازن های با عملکرد بالا دکتری دانلود 1398/04/05
فاطمه احمدی الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی پیرول-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/13
فاطمه احمدی الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی پیرول-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/13
راحله موفق الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی آنیلین-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
راحله موفق الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی آنیلین-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
فاطمه احمدی الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی پیرول-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/13
فاطمه احمدی الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی پیرول-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی دانلود 1395/08/13
فاطمه احمدی الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی پیرول-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/13
فاطمه احمدی الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی پیرول-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/13
زهرا ادیبی نگار مطالعه رفتار الکتروشیمیایی 8-هیدروکسی کینولین در حضورآنیلین و پلیمرهای آنها در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
آرزو اشرفیان مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمر های رسانا ان متیل انیلین، ارتو امینو فنل و کوپلیمر های آنها کارشناسی ارشد 1394/07/07
رسول بابایی ساطی تهیه نانوکامپوزیت پلیمرهای رسانا (پلی پیرول و پلی آنیلین): بررسی خواص و کاربردها دکتری دانلود 1396/06/29
مژگان پیرحیاتی الکتروسنتز و مطالعه الکتروشیمیایی فیلم های نانو کامپوزیتی رسانا پلیمری ان متیل آنیلین –ایندول-تیتانیوم اکسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مهسا پیرنیا الکتروسنتز درجا و مطالعه اسپکتروالکتروشیمیایی در جای فیلم های نانوکامپوزیتی پلی ایندول– تیتانیوم دی اکسید و پلی ایندول- روی اکسید کارشناسی ارشد 1393/07/08
محمدهادی پروین سنتز الکتروشیمیایی و مطالعه اسپکتروالکتروشیمیایی نانوکامپوزیت های پایه پلیمری رسانا.... دکتری دانلود 1396/11/11
میلاد حجت انصاری سنتز و کاربرد پلیمرهای رسانا برای تصفیه آلاینده های یونی در محیط آبی برمبنای تبادل یون به روش سوئیچینگ الکتروشیمیایی(ESIX) دکتری دانلود 1396/04/12
سجاد زمانیان مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمر های رسانا پارا امینوفنل، پارا انیلین و کوپلیمر های آنها کارشناسی ارشد 1394/07/07
حسین سلیمانی الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم های نانوکامپوزیتی هادی پلی ایندول-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آهن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
بهناز شهیدی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمرهای رسانا ارتوآمینو فنل ارتو فنیلن دی آمین و کوپلیمر های آنها در حضور نانو اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
المیرا عزیزی الکتروسنتز برخی از پلیمرهای رسانا در حضور اکسیدهای فلزی نانوساختار و گرافن اکساید احیا شده جهت استفاده در مواد الکترودی برای ابرخازن های با عملکرد بالا دکتری دانلود 1398/04/05
سارا عشقی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی، اسپکتروالکتروشیمیایی درجا و سرعت رشد پلیمرهای رسانا پلی پیرول و پلی ان متیل پیرول بر سطح الکترودهای طلا و ایندیم تین اکسید اصلاح شده با تک لایه های خودآرای آلفا سیکلودکسترین تیول دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1348/10/11
زهرا کاکایی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمرهای هادی ارتو آمینوفنول، پارا آمینوفنول و کوپلیمرهای آنها در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نیلوفر کرامت ایردموسی الکتروسنتز درجا و مطالعهاسپکتروشیمیایی در جای فیلم های نانوکامپوزیتی پلی ان متیل پیرول- تیتانیوم دی اکسید و پلی ان متیل پیرول- روی اکسید کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
نیلوفر کرامت ایردموسی الکترو سنتز در جا و مطالعه اسپکتروالتروشیمیایی در جای فیلم های نانو کامپوزیت پلی ان متیل پیرول- تیتانیوم دی اکسید و پلی ان متیل پیرول- روی اکسید کارشناسی ارشد 1393/12/19
سجاد کیهانی مطالعه ی الکتروشیمیایی N، N-دی فنیل- 4- فنیلن دی آمین در حضور نوکلئوفیل های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
فاطمه گودرزی ساخت و مطالعه اسپکتروالکتروشیمیایی پلیمرهای رسانای ارتو فنیلن دی آمین، پارا آمینوفنول و کوپلیمرهای آنها در حضور نانو اکسید روی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
حاتم مخدومی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمر های رسانا ان متیل انیلین، پارا انیلین و کوپلیمر های آنها کارشناسی ارشد 1394/09/07
عاطفه مصباحی جمشید الکتروسنتز پلیمرهای رسانا ارتوآمینو فنل -کتکول و کوپلیمر های آنها در حضور نانو اکسید الومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
حامد مقنی باویل علیایی ستخت یک آلیاژ آلومینیوم به عنوان آند باطری Al-AgO و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی آن دکتری دانلود 1395/11/03
راحله موفق الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی آنیلین-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
راحله موفق الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی آنیلین-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
راحله موفق الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی آنیلین-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی دانلود 1395/07/10
راحله موفق الکتروسنتز و مطالعه اسپکترو الکتروشیمیایی درجا فیلم ھای نانوکامپوزیتی ھادی پلی آنیلین-گاما اکسید آلومینیم و گاما اکسید آھن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی عمومی 1 2016351 3 02 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
شیمی فیزیک پیشرفته 1911133 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مباحث پیشرفته در شیمی فیزیک 1915004 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طیف سنجی مولکولی 1911057 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ترمودینامیک شیمیا ئی جامدات 1911266 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مباحث نوین در شیمی فیزیک 1911145 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
طیف سنجی مولکولی 1911057 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نانوشیمی 1911277 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ترمودینامیک شیمیا ئی جامدات 1911266 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی عمومی 1 1911001 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک 1 1911046 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طیف سنجی مولکولی 1911057 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نانوشیمی 1911277 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 13 نتیجه
از 1