اعضای هیات علمی

بهرام رضائی

بهرام رضائی

بهرام رضائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه آزمایشگاهی میدان جریان در کانال مرکب غیرمنشوری با سیلاب دشت های مایل همگرا کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/25
شبیه سازی عددی جریان در کانال مرکب مورب با سیلاب دشت های مایل کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/17
مطالعه آزمایشگاهی اثرات تغییر عرض بر میدان جریان در کانال مرکب منشوری با سیلاب دشت های مایل کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
مطالعه تحلیلی توزیع سرعت در عمق در کانال های مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/20
مطالعۀ تجربی جریان در کانال مرکب مورب با سیلاب دشت های مایل کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
مطالعه آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی در میدان جریان در کانال مرکب با سیلابدشت مایل کارشناسی ارشد دانلود 1401/10/13
شیوا دودی مطالعه تحلیلی توزیع سرعت در عمق در کانال های مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/20
مصطفی دولتی مهتاج مطالعۀ تجربی جریان در کانال مرکب مورب با سیلاب دشت های مایل کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
محمدعارف زنگنه مطالعه آزمایشگاهی اثرات تغییر عرض بر میدان جریان در کانال مرکب منشوری با سیلاب دشت های مایل کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
حامد امیری شبیه سازی جریان در کانال های مرکب غیرمنشوری با سیلاب دشت های همگرا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سحر انصاری برآورد سرعت سطحی جریان با استفاده از تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/03
سعید جدی مطالعه آزمایشگاهی ضریب تخلیه در سرریزهای جانبی کلید پیانویی و کنگره ای با سیکل های ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/30
مرجان خرم پیش بینی توزیع سرعت و تنش برشی در کانال های مرکب غیرمنشوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
رامین دژاگاه پیش بینی توزیع سرعت در کانال های مرکب با استفاده از مفهوم آنتروپی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
محمدمهدی سیف مدل سازی عددی توزیع عرضی سرعت متوسط در عمق و تنش برشی در کانال های مرکب با سیلاب دشت های مورب کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
محبوبه شمسی مطالعه تحلیلی جریان در کانال های مرکب غیرمنشوری با استفاده از معادلات ناویه-استوکس متوسط گیری شده در عمق کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
مهدی قنبری محاسبه بهینه ضرایب معادله SKM با الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
زکیه کاظمی سرملی مطالعهتوزیع سرعت متوسط در عمق و تنش برشی در رودخانه با استفاده از روش SKM کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مهران گودرزی پیش بینی توزیع سرعت در کانال های مرکب منشوری با استفاده از روش های مبتنی بر محاسبات نرم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
مرجان منادی پیش بینی توزیع سرعت و تنش برشی در کانال های مرکب غیر منشوری با سیلاب دشت های همگرا با استفاده از مدل آشفتگی LES کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
رضوان یوسفی روزبهانی مطالعه توزیع سرعت و تنش برشی در کانال های مرکب با سیلاب دشت های همگرا با استفاده از مدل سازی عددی مبتنی برCFD و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بناهای آبی 2115022 3 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
هیدرودینامیک 2115186 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
هیدرولیک پیشرفته 2115187 3 01 | هفته های زوج چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
هیدرولوژی مهندسی 2115021 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:00) 1402/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 2115255 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مکانیک سیالات 2115008 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 10:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
هیدرودینامیک 2115186 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 17:00) | هفته های زوج سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
هیدرولوژی مهندسی 2115128 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 2115255 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 11:00) | هفته های زوج یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
هیدرودینامیک 2115186 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
هیدرولوژی مهندسی 2115128 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مکانیک سیالات 2115008 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 2115255 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بناهای آبی 2115022 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هیدرودینامیک 2115186 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هیدرولوژی مهندسی 2115128 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2