اعضای هیات علمی

بهرام رضائی

بهرام رضائی

بهرام رضائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه آزمایشگاهی اثرات تغییر عرض بر میدان جریان در کانال مرکب منشوری با سیلاب دشت های مایل کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
مطالعۀ تجربی جریان در کانال مرکب مورب با سیلاب دشت های مایل کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
پیش بینی توزیع سرعت و تنش برشی در کانال های مرکب غیر منشوری با سیلاب دشت های همگرا با استفاده از مدل آشفتگی LES کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
مطالعه توزیع سرعت و تنش برشی در کانال های مرکب با سیلاب دشت های همگرا با استفاده از مدل سازی عددی مبتنی برCFD و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
مطالعه آزمایشگاهی ضریب تخلیه در سرریزهای جانبی کلید پیانویی و کنگره ای با سیکل های ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/30
سعید جدی مطالعه آزمایشگاهی ضریب تخلیه در سرریزهای جانبی کلید پیانویی و کنگره ای با سیکل های ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/30
مرجان منادی پیش بینی توزیع سرعت و تنش برشی در کانال های مرکب غیر منشوری با سیلاب دشت های همگرا با استفاده از مدل آشفتگی LES کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
رضوان یوسفی روزبهانی مطالعه توزیع سرعت و تنش برشی در کانال های مرکب با سیلاب دشت های همگرا با استفاده از مدل سازی عددی مبتنی برCFD و شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
حامد امیری شبیه سازی جریان در کانال های مرکب غیرمنشوری با سیلاب دشت های همگرا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سحر انصاری برآورد سرعت سطحی جریان با استفاده از تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/03
مرجان خرم پیش بینی توزیع سرعت و تنش برشی در کانال های مرکب غیرمنشوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
رامین دژاگاه پیش بینی توزیع سرعت در کانال های مرکب با استفاده از مفهوم آنتروپی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
محمدمهدی سیف مدل سازی عددی توزیع عرضی سرعت متوسط در عمق و تنش برشی در کانال های مرکب با سیلاب دشت های مورب کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
محبوبه شمسی مطالعه تحلیلی جریان در کانال های مرکب غیرمنشوری با استفاده از معادلات ناویه-استوکس متوسط گیری شده در عمق کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
مهدی قنبری محاسبه بهینه ضرایب معادله SKM با الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
زکیه کاظمی سرملی مطالعهتوزیع سرعت متوسط در عمق و تنش برشی در رودخانه با استفاده از روش SKM کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مهران گودرزی پیش بینی توزیع سرعت در کانال های مرکب منشوری با استفاده از روش های مبتنی بر محاسبات نرم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولوژی مهندسی 2115128 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 2115255 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 11:00) | هفته های زوج یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
هیدرودینامیک 2115186 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
هیدرولوژی مهندسی 2115128 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مکانیک سیالات 2115008 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 2115255 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بناهای آبی 2115022 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هیدرودینامیک 2115186 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هیدرولوژی مهندسی 2115128 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 2115255 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات 2115008 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هیدرودینامیک 2115186 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1