اعضای هیات علمی

منوچهر بابایی

change-logo

منوچهر بابایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسیم احمدی مطالعه برخی خواص فیزیکی ZrSe2 مانند خواص ساختاری الکترونی و .... به روش D.F.T کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/18
ساره بازیار بررسی برخی خواص فیزیکی ZrN مانند خواص ساختاری الکترونی و .... یه روش D.F.T کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/18
سحر جواهری بررسی خواص مختلف فیزیکی ساختارهای انبوهه و شبه گرافن ترکیبات دو تایی گروه III-V , و اثر فلز واسطه بر روی آنها با استفاده از محاسبات اصول اولیه دکتری دانلود 1396/08/28
رضا حیدری گزین مطالعه خواص الکترونی مغناطیسی و اپتیکی شبه فلز دیراک سه بعدی Cd3As, Na3Bi با استفاده از روش تابعی چگالس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
علیرضا داودی مطالعه خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی پروسکایتCsPbI_3 با استفاده از روش تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
فروغ دشتی پیش بینی توزیع زاویه ای پاره های شکافت با رفتار غیرعادی در برخی از واکنش های القایی یون سنگین با استفاده از مدل آماری نقطه انقطاع کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
مرتضی رنجبران مطالعه و بررسی الکترونی مغناطیسی و اپتیکی نانو ورق بورون نیترید با استفاده از نظریه نابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مینا زارعی بررسی رفتارهای غیرعادی در توزیع زاویه ای پاره های شکافت برخی از واکنشهای شکافت القایی با یون سنگین با استفاده از تغییرات پهنای توزیع جرم پاره های شکافت بر حسب دمای هسته کارشناسی ارشد 1392/10/08
سیدباقر سلطانی گیت دی الکتریک پلی ونیل/اکسید الومنیم برای نانو ترانزیستور های الی دکتری دانلود 1396/12/25
راضیه صادقی ارائه ی روشی برای تفکیک نوترونهای پیش از نقطه ی زین و اثر آن روی ناهمسانگردی زاویه ای پاره های شکافت در واکنش های القایی با یون سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/26
زینب فتحی بررسی خواص اپتیکی و الکترونی B, In) XN) در فاز های نمک طعام و زینک بلند با استفاده از تئوری تابعی چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
میترا قائمی مطالعه خواص فیزیکی MgD2، به روش تابع چگالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
ابراهیم کشاورزصفری محاسبات اصول اولیه بر روی خواص الکترونی و ساختاری نانومواد مبتنی بر گرافین دکتری دانلود 1396/11/25
مهدی وجدانی همت مطالعه برخی خواص فیزیکی CaAlSi مانند خواص ساختاری، الکترونی و ... به روش D.F.T کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابررسانایی و کاربردهای آن 2018382 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
فیزیک حالت جامد1 2018031 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
فیزیک پایه4 2018370 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 2018131 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
ابررسانایی و کاربردهای آن 2018382 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 2018299 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
فیزیک پایه 1 2112001 3 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 2018131 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فیزیک عمومی 1 1911003 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 9 نتیجه
از 1