اعضای هیات علمی

فرشاد دشتی

فرشاد دشتی

فرشاد دشتی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی امکان جایگزینی کود مرغی با سایر منابع نیتروژنی آلی در تولید کمپوست قارچ تکمه ای کارشناسی ارشد 1393/12/20
تاثیر کیفیت و طول دوره تابش نور در پایان دوره رشد بر میزان تجمع نیترات در اسفناج کارشناسی ارشد 1399/12/26
اثر کاربرد قبل و پس از برداشت ترکیبات حاوی هگزانال روی برخی از شاخص های کمی و کیفی کلم بروکلی طی نگهداری در انبار سرد کارشناسی ارشد 1399/12/20
اثر نور ال ای دی تکمیلی بر ویژگی های رشد وکیفیت نشاء فلفل کارشناسی ارشد 1399/08/25
بررسی برخی miRNAs درگیر در مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی در ارقام مختلف پیاز(Allium cepa L.) و گونه A. asarense دکتری 1399/12/18
اثر نیتروژن، سلنیوم و نانو سلنیوم بر برخی ویژگیهای فیتوشیمیایی پیاز دکتری 1393/10/24
بررسی اثر نور تکمیلی بر رشد و ویژگی های مورفولوژیکی نشأ گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
تاثیر کیفیت نور و پرایمینگ بذر بر رشد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و ارزش غذایی میکروگرین تربچه و اسفناج کارشناسی ارشد 1399/12/20
تأثیر نور آبی تکمیلی روی رشد، برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریحان کارشناسی ارشد 1399/12/16
اثر اسیدآسکوربیک بر ویژگی های مورفولوژی و بیوشیمیایی نشا فلفل تحت تنش شوری کارشناسی ارشد 1399/08/21
غزال احمدی اثر نور ال ای دی تکمیلی بر ویژگی های رشد وکیفیت نشاء فلفل کارشناسی ارشد 1399/08/25
بهار بزن بیرانوند تاثیر کیفیت و طول دوره تابش نور در پایان دوره رشد بر میزان تجمع نیترات در اسفناج کارشناسی ارشد 1399/12/26
سپیده پارساجو اثر اسیدآسکوربیک بر ویژگی های مورفولوژی و بیوشیمیایی نشا فلفل تحت تنش شوری کارشناسی ارشد 1399/08/21
عرفان حسینی فرود اثر کاربرد قبل و پس از برداشت ترکیبات حاوی هگزانال روی برخی از شاخص های کمی و کیفی کلم بروکلی طی نگهداری در انبار سرد کارشناسی ارشد 1399/12/20
بیتا خوانساری نژاد بررسی برخی miRNAs درگیر در مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی در ارقام مختلف پیاز(Allium cepa L.) و گونه A. asarense دکتری 1399/12/18
مهسا دبیری بررسی اثر نور تکمیلی بر رشد و ویژگی های مورفولوژیکی نشأ گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
مهسا ملک زاده همدانی تأثیر نور آبی تکمیلی روی رشد، برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریحان کارشناسی ارشد 1399/12/16
یگانه منوچهری خوشینانی تاثیر کیفیت نور و پرایمینگ بذر بر رشد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و ارزش غذایی میکروگرین تربچه و اسفناج کارشناسی ارشد 1399/12/20
شیوا بذل اثر سلنیوم و گوگرد بر شاخص های رشد و برخی ویژگی های فیتوشیمیایی پیاز رقم آذرشهر کارشناسی ارشد 1391/11/28
فریاد بهمنی تأثیر پوترسین روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پیاز (Allium cepa L.) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1395/07/05
خسرو پرویزی اثر همزیستی قارچ آربوسکولار میکوریز بر سطوح مواد تنظیم کننده رشد، ویژگی های رشد و عملکرد گیاهچه های سیب زمینی در محیط درون شیشه ای و شرایط طبیعی دکتری 1392/06/20
مهرانگیز جیرانیان تأثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشد و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum tareh group) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/26
مهرانگیز جیرانیان تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum Tateh group) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/26
آزاده حیدریان اثر فیلم های بسته بندی و اتمسفر اصلاح شده در عمر قفسه ای بامیه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
زینت حسینی اثر نیتروکسین و سوپر نیتروپلاس بر رشد تجمع نیترات و برخی ویژگی های کیفی ترخون کارشناسی ارشد 1394/06/22
فاطمه سادات حسینی تعیین سن بحرانی بهارش در دو رقم پیاز بومی ایران کارشناسی ارشد 1394/10/30
طاهره خادمی منفرد اثر همزیستی با قارچ میکوریز بر برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک پیاز در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/12
امیر خاکی بررسی امکان کشت دو گونه دارویی از گروه والک ها کارشناسی ارشد 1394/06/31
زهرا دهقان اثر محلول پاشی برگی اسید سالیسیک بر ایجاد تحمل به سرما در گیاهچه های گوجه فرنگی کارشناسی ارشد 1393/09/03
داریوش رفیعی پور تاثیر سطوح مختلف کودهای فسفر و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی پیاز موسیر (Allium hirtifolium) کارشناسی ارشد 1395/06/16
مریم ستایش جلالی اثر سیلیسیوم روی مقاومت به سرما در گیاهچه های خربزه کارشناسی ارشد 1394/11/20
طیبه سلیمانی فریسار تاثیر ملاتونین بر رشد، عملکرد و برخی ویژگی های کیفی پیاز در خاک آلوده به سرب کارشناسی ارشد 1398/04/30
احمدرضا عباسی فر ‏ بررسی مراحل تکوین اندام های زایشی و امکان تولید بذر در همگروه‫های سیر ایرانی دکتری 1393/01/27
سمیه عرفان منش اثر سطوح و منابع کود نیتروژنه بر صفات کمی، کیفی، تندی و تجمع نیترات در موسیر کارشناسی ارشد 1394/06/18
صدیقه عموزاده اثر ملاتونین و کیفیت نور بر گل انگیزی فتوپریودی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه اسفناج دکتری 1398/06/30
فهیمه قائمی زاده شناسایی و بررسی الگوی بیان برخی از ژن های کنترل کننده گلدهی در همگروه های سیر ایرانی دکتری 1396/11/24
حجت قهرمانی مجد بررسی شاخص های رشد و یرخی ویژگی های فیتو شیمیایی سویه های مختلف قارچ تکمه ای در بستر غیر کمپوستی غنی شده با سلنیوم دکتری 1394/07/14
مهدی کارگزار اثر محلول پاشی اسید آمینه های گلایسین بتایین و پرولین تحت شرایط تنش خشکی روی گیاه کاهو کارشناسی ارشد 1397/11/28
احسان کشاورزیان نقش سلنیوم بر تحمل به خشکی پایه پسته بادامی کارشناسی ارشد 1395/10/22
زهرا محمدیان صمیم تاثیر ملاتونین بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال در شرایط تنش سرما کارشناسی ارشد 1397/11/27
ناهید مرادی معتقد اثر دما و طول دوره ی سرما بر گل انگیزی سوخ های دو رقم پیاز خوراکی کارشناسی ارشد 1396/11/25
علیرضا میساموگوئی اثر کیفیت نور بر تولید مینی تیوبر دو رقم سیب زمینی گلخانه کارشناسی ارشد 1398/11/30
زینب مقدم شهرتی تاثیر پوترسین خارجی روی رشد و برخی ویزگی های فیزیولوژیکی پیاز در خاک آلوده به کادمیوم کارشناسی ارشد 1397/11/27
سارا ندری ارزیابی چندشکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
سارا ندری ارزیابی چند شکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولید مثلی گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد 1392/07/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی 2223239 2 01 شش هفته اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | شش هفته دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | شش هفته سوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تولید و پرورش سبزی 2223150 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سبزیکاری گلخانه ای 2223038 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سبزیکاری گلخانه ای 2223038 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اصلاح سبزی ها 2223185 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصلاح و فناوری بذر گیاهان باغبانی 2223144 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
عملیات سبزی کاری 2223186 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مبانی سبزیکاری 2223149 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی 2223239 2 01 هفته اول یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته دوم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته سوم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تولید و پرورش سبزی 2223150 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش های ویژه پرورش سبزی 2223184 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سبزیکاری گلخانه ای 2223038 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
سبزیکاری گلخانه ای 2223038 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
عملیات سبزی کاری 2223186 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
فیزیولوژی سبزی ها 2223181 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت گلخانه و اتوماسیون 2223196 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصلاح سبزی ها 2223185 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بیوتکنولوژی گیاهی 2223178 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی سبزیکاری 2223149 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تولید و پرورش سبزی 2223150 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2