اعضای هیات علمی

قربان خلیل زاده رنجبر

قربان خلیل زاده رنجبر

قربان خلیل زاده رنجبر   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا احمدی توابع نقطه وار لیپ شیتز روی فضاهای متریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
تورج امیری *-چندگوناهای *C-جبرها و هسته *-چندگوناهای *C-جبرها و نقاط ثابت فضای متریک کامل چندگوناها دکتری دانلود 1396/11/09
محمد برهمند نقطه ثابت برای نگاشت کانال تعمیم یافته در فضای منجر تعمیم یافته کارشناسی ارشد 1391/07/09
محمد برهمند نقطه ثابت برای نگاشت های کانان تعمیم یافته در فضاهای منجر تعمیم یافته کارشناسی ارشد 1391/07/09
فاطمه حسینی صدوق نظریه نقطه ثابت برای یک رده ا ی از نگاشت های نامبسوط تعمیم یافته کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
فریبا خالدیان قضیه بهترین نقطه مجاور سه تایی در فضاهای متریک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
محمدعلی دولتی نگاشت های شبه انقباضی یکنوا چیریج کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/27
رقیه زهره وندحاجی ابادی قاب ها در فضای کرین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
اورمزد گیتی ویژیگی نقطه ثابت در فضای هاردی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
حامد مریدویسی تعمیم جبر (_||.||,(C0(X) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 2 2112006 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آنالیزحقیقی 1 2014180 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آنالیز حقیقی 2014430 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آنالیز ریاضی 2 2014346 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آنالیز ریاضی 2014177 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضی 3 2014002 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه عملگرها 2014186 4 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1