اعضای هیات علمی

حسین بیات

حسین بیات

حسین بیات   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تاثیر کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در رده ها و کلاس های بافتی مختلف کارشناسی ارشد 1393/11/28
تاثیر سوپرجاذب جاذب و بیوچار روی برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/12
زهره خدابنده لو تاثیر سوپرجاذب جاذب و بیوچار روی برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/12
عیسی ابراهیمی تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک از روی منحنی فشردگی محصور با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/07/09
گلناز ابراهیم زاده تخمین خصوصیات هیدرولیکی با استفاده از پارامترهای مدل های منحنی مقاومت فروروی خاک کارشناسی ارشد 1392/07/06
اقدس افشاری اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار و باکتری های تثبیت کننده ازت بر جذب عناصر غذایی و رشد انار (Punica granatum L.) رقم ملس ساوه در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1392/06/31
اقدس افشاری اثر قارچهای میکوریز آربوسکولار و باکتری های تثبیت کننده ازت بر جذب عناصر غذایی و رشد انار (Punica granatum L.) رقم ملس ساوه در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1392/06/31
فرهاد بایزیدی تاثیر انواع خاک ورزی و گیاه پوششی بر منحنی های مقاومت فروروی خاک و منحنی تراکم محصور کارشناسی ارشد 1392/12/21
مهرانگیز جیرانیان تأثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشد و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum tareh group) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/26
مهرانگیز جیرانیان تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر عملکرد و برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیک تره ایرانی (Allium ampeloprasum Tateh group) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/26
شبنم جوانشیر تاثیر شاخص انبساط آزاد بر بهبود تخمین نقطه ای و پارامتریک منحنی مشخصه رطوبتی خاک در خاک هایی با بافت و ساختمان متفاوت کارشناسی ارشد 1392/07/09
لادن حیدری تاثیر باکتری همزیست نخود و قارچ مایکوریزا (گونه Glomus mossea) بر روی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خاک کارشناسی ارشد 1394/11/27
زینب حیدریان تاثیر گلایسین بتائین و ملاتونین بر مقاومت به خشکی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1396/11/21
طاهره خادمی منفرد اثر همزیستی با قارچ میکوریز بر برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک پیاز در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/11/12
حمید خسروی نظراباد ارزیابی مقاومت به خشکی چهار رقم تجاری انار کارشناسی ارشد 1392/08/12
مصطفی راستگو بررسی جامع قابلیت برازش مدل های مختلف منحنی توزیع اندازه ذرات خاک و منحنی مشخصه آب خاک بر داده های تجربی در کلاس های بافتی متفاوت کارشناسی ارشد 1392/07/09
سحر رضایی تأثیر نانوذرات اکسیدروی (ZnO) برانتقال املاح و برخی خصوصیات فیزیکی خاک هایی با بافت متفاوت کارشناسی ارشد 1399/06/30
افشین رضایی مرندی بررسی رابطه بین مقاومت خاک با خصوصیات سهل الوصول خاک کارشناسی ارشد 1395/11/05
بهرام رمضانی تعیین روشی مناسب به منظور تخمین ضرایب توابع انتقالی و ارزیابی عملکرد آنها جهت برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی در خاک با مدل SWRC کارشناسی ارشد 1392/11/21
زینب زنگنه بیغش تأثیر انواع خاک ورزی، گیاه پوششی و کشت مخلوط بر برخی خواص فیزیکی خاک و انتقال املاح کارشناسی ارشد 1394/11/27
شهرزاد شاکری پیامد کاربرد زئولیت در خاک و همزیستی گلومرالی بر پایداری نخود ایرانی) (Cicer arietinum L.در برابر تنش های خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
ازاده صداقت بررسی رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع و غیراشباع با برخی از ویژگی های خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/07/06
فائزه طاهری فر تأثیردامنه رطوبتی بر دقت برازش مدل های منحنی نگه داری آب خاک در کلاس های گروه های بافتی متفاوت کارشناسی ارشد 1397/11/30
سحر ظهیرنژاد تأثیر نوع پوشش گیاهی و جهت شیب بر انتقال کلراید و برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک کارشناسی ارشد 1397/11/30
زهرا فیضی تاثیر تعداد نقاط اندازه گیری شده بر قابلیت برازش مدل‏های منحنی مشخصه رطوبتی خاک و منحنی دانه بندی کارشناسی ارشد 1394/11/27
سیران مجیدی گنجی رابطه بین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع با مقاومت خاک در مکش های مختلف و نسبت پوکی در تنش های متفاوت کارشناسی ارشد 1395/11/13
محسن مراد حاصلی تأثیر جهت شیب،چراوموقعیت نمونه برداری بر منحنی تراکم محصور و مقاومت فروروی خاک کارشناسی ارشد 1394/06/29
چیمن مهدی زاده تاثیر کمپوست بستر قارچ بر انتقال املاح و برخی از ویژگی های فیزیکی خاک با بافت های متفاوت کارشناسی ارشد 1398/11/29
منیژه نصرتی رامش تأثیر موقعیت شیب و چرای دام بر انتقال املاح و خصوصیات فیزیکی خاک کارشناسی ارشد 1396/07/13
سیما نورمحمدی شفق پیامد کاربرد برخی از بهسازی های آلی در خاک بر بخش های کربن الی آن کارشناسی ارشد 1392/07/09
سعید ولایی پشوتن تاثیر نانو ذرات(اکسیدهای آهن و منیزیم) بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک کارشناسی ارشد 1393/11/28
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین آمار 2218375 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فیزیک خاک پیشرفته 2218463 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (12:00 - 12:30) ترم اول 1400
فیزیک خاک پیشرفته 2218462 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
رابطه آب و خاک و گیاه 2218466 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
کاربرد مدل های ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک 2218306 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مباحث پیشرفته در فیزیک و حفاظت خاک 2218242 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فیزیک خاک پیشرفته 2218462 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کاربرد مدل های ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک 2218444 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مباحث پیشرفته در پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاکها 2218265 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک 2218095 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
رابطه آب و خاک و گیاه 2218013 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
رابطه آب و خاک و گیاه 2218013 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربرد مدل های ریاضی در فیزیک و حفاظت خاک 2218306 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیک خاک پیشرفته 2218149 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مباحث پیشرفته در پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاکها 2218265 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیک خاک پیشرفته 2218149 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کاربرد مدلهای ریاضی در فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه 2218380 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1