اعضای هیات علمی

علیرضا حاتمی

علیرضا حاتمی

علیرضا حاتمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مدیریت انرژی بهینه از ریزشبکه ها توسط بهینه سازی مقاوم کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/19
ارائه یک مکانیزم بازارجهت بهینه کردن مبادلات توان درسیستم ریزشبکه چندگانه به هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی درشبکه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
کنترل DG برای تقسیم توان اکتیو و خود بازیابی فرکانس بهطور همزمان در ریزشبکه جزیرهای کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/02
خوشه بندی بار غیرنفوذی برای سیستم توزیع انرژی به وسیله یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/19
Decision support for Risk Assessment of Photovoltaic End of Life (EoL) Management کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/25
کنترل هماهنگ شارژ خودروهای الکتریکی در مقیاس بالا به منظوررپاسخگویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/15
یوسف اسدی چراغ ابادی کنترل DG برای تقسیم توان اکتیو و خود بازیابی فرکانس بهطور همزمان در ریزشبکه جزیرهای کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/02
یوسف اسدی چراغ ابادی کنترل DG برای تقسیم توان اکتیو و خود بازیابی فرکانس بهطور همزمان در ریزشبکه جزیرهای کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/02
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
ویزدم تونگایی سکوسو Decision support for Risk Assessment of Photovoltaic End of Life (EoL) Management کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/25
علی دانایی فرد خوشه بندی بار غیرنفوذی برای سیستم توزیع انرژی به وسیله یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/19
عطیه عربی کنترل هماهنگ شارژ خودروهای الکتریکی در مقیاس بالا به منظوررپاسخگویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/15
میلاد منصوری مدیریت انرژی بهینه از ریزشبکه ها توسط بهینه سازی مقاوم کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/19
صادق ابدالیان ایرانشاهی طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای رفع نوسانات فرکانس پایین ممکن الوقوع در ریز شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
فاطمه احمدی استخراج حداکثر توان در توربینهای بادی با استفاده از روش کنترل مقاوم تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
یوسف اسدی چراغ ابادی کنترل DG برای تقسیم توان اکتیو و خود بازیابی فرکانس بهطور همزمان در ریزشبکه جزیرهای کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/02
یوسف اسدی چراغ ابادی کنترل DG برای تقسیم توان اکتیو و خود بازیابی فرکانس بهطور همزمان در ریزشبکه جزیرهای کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/02
یوسف اسدی چراغ ابادی کنترل DG برای تقسیم توان اکتیو و خود بازیابی فرکانس بهطور همزمان در ریزشبکه جزیرهای کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/02
لادن امامی ال اقا مدیریت بهره برداری ریز شبکه ها به کمک روش های بهینه سازی تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
فرهاد امیری مشارکت منابع تولید انرژی تجدیدپذیر در کنترل اتوماتیک تولید کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
احمد امینی کنترل گروهی آسانسورها به منظور صرفه جویی در انرژی مصرفی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
پژمان بیات بهینه سازی مصرف انرژی در خودروهای الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
پیمان بیات مدیریت انرژی در خودروهای الکتریکی خورشیدی با استفاده از مبدل دوطرفه ی سه درگاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
حسین بایسته توسعه و مدیریت بهینۀ شبکه های توزیع الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سیدعلی بنی عقیل مدیریت بهینه انرژی آسانسورها با در نظر گرفتن ذخیره سازهای انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
مهدی خانجانیان پاک تخمین الاستیسیته قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
محمدصادق خانی علی اکبری تعیین استراتژی بهینه اپراتور مستقل سیستم در برنامه ریزی کوتاه مدت پاسخ گویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
حسین دهقانی طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه فاز به منظور بهبود کیفیت توان کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/11
جواد زلقی تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری های زمانی چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/24
ساحل سلیمانی فرد ارائه الگویی برای تشخیص مصرف نامتعارف مشترکین برق کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
رامین سوری ارائه یک مکانیزم بازارجهت بهینه کردن مبادلات توان درسیستم ریزشبکه چندگانه به هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی درشبکه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
نادر شاکرمی مدیریت انرژی در سیستم های الکتریکی کوچک مشتمل بر منابع انرژی تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
محمد صوفی کنترل سیستم های تهویه هوای مطبوع به منظور مدیریت انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
امید عابدی یک الگوریتم قطعی بازآرایی غیر برخط برای بهبود بازدهی آرایه های فتوولتاییک فرسوده با خطادار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
الهه کدیور مدیریت تراکم در شبکه ی توزیع با درنظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
بابک کشاورز زاهد پیش بینی قیمت برق با استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/07
مهدی گوهری ارزیابی و انتخاب بهینه مولدهای همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت سوخت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
پریسا لطیفی ارائه یک طرح حفاظت تطبیقی برای ریزشبکه ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
وحید مومیوند ارائه یک روش کنترل هوشمند برای بارهای حرارتی به منظور شرکت در برنامه های پاسخگویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهره برداری از سیستم قدرت 2113200 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 2113136 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
بازار برق 2113275 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بهره برداری از سیستم قدرت 2113200 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 2113136 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بازار برق 2113275 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
بهره برداری از سیستم قدرت 2113200 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بهره برداری از سیستم قدرت 2113200 3 02 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 2113136 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بازار برق 2113275 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 17 نتیجه
از 1