اعضای هیات علمی

حامد نوذری

حامد نوذری

حامد نوذری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تعیین الگوی کشت بهینه در شبکه آبیاری و زهکشی با استفاده از روش پویایی سیستم دکتری دانلود 1399/12/05
مدیریت شبکه های توزیع آب روستایی با استفاده از ترکیب الگوریتم های تصمیم گیری کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/23
بررسی تاثیر تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی بر پایین آمدن سطح آب دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد 1398/11/28
مدل سازی تخصیص آب سدها با استفاده از مدل WEAP و GLUE و الگوریتم بهینه سازی PSO کارشناسی ارشد 1398/11/28
پیش بینی زمکانی و مکانی سطح آّب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سری زمانی- زمین آمار کارشناسی ارشد 1393/08/03
مهناز ادیرش برآورد تغییرات مکانی رواناب حوضه دز در استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
اذین پورصدری بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش منافذ لوله های زهکش بر شوری آب زیرزمینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
مکدونالد تاتندا موروندا مدل سازی تخصیص آب سدها با استفاده از مدل WEAP و GLUE و الگوریتم بهینه سازی PSO کارشناسی ارشد 1398/11/28
فاطمه توکلی ارزیابی کارایی مدل های مختلف استوکاستیکی خطی و غیرخطی در پیش بینی پارامترهای هیدرولوژیکی کارشناسی ارشد 1396/06/27
صالح جهان گرد مدیریت یکپارچه منابع آب دشت همدان بهار با استفاده از مدل WEAP کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
طاهره حسن طهرانی بررسی تاثیر تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی بر پایین آمدن سطح آب دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد 1398/11/28
میثم ربانی فر شبیه سازی عرضه و تقاضا و سناریوهای مختلف مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تویسرکان با به کارگیری مدل WEAP کارشناسی ارشد 1392/07/09
شیدا ریحانی شورباخورلو شبیه سازی و پیش بینی حجم آب ورودی به مخزن سد دز با توجه به میزان مصرف و بهره برداری از منابع آب زیرحوضه های بالادست آن کارشناسی ارشد 1397/09/11
احسان رحیمی مقدم کاربرد نظریه بازی ها در برنامه ریزی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت اسدآباد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
صبا سقائی مطالعه همبستگی تغییرات ماهانه تبخیر و تعرق مرجع با پارامترهای هواشناسی و جغرافیایی در حوضه کرخه با استفاده از تکنیکGIS کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
مهدی طالبی افخم پیشبینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سریزمانی- زمین آمار در آبخوان دشت نهاوند- استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
فرزانه فارسی تأثیر روش های حذف روند بر دقت پیش بینی مدل های استوکاستیکی کارشناسی ارشد 1396/06/27
محتشم قادرمزی مقایسه روش های برنامه ریزی پویای قطعی و الگوریتم کرم شبتاب در مدیریت بهره برداری از مخازن سدها کارشناسی ارشد 1396/04/26
فرزانه قائمی زاده مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر ناحیه مرده کناری بر الگوی جریان و پخش آلاینده در مجرای روباز دکتری 1397/11/24
مریم قشقایی مطالعه وضعیت تغذیه گرایی مخزن با استفاده از تصاویر سنجش از دور دکتری دانلود 1395/11/17
ندا قشلاقی مقایسه و ارزیابی روش های مختلف مدلسازی و پیش بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد 1393/07/08
رضا کردیان همدانی بهینه سازی الگوی کشت به منظور حفظ منابع آب دشت اسدآباد با روش پویایی سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
ندا مازوجی روند یابی کیفیت آب رودخانه با استفاده از روش پویایی سیستم کارشناسی ارشد 1396/07/15
محمد مهدی متین زاده توسعه یک مدل برای شبیه سازی پویایی نیتروژن در زمین های کشاورزی تحت پوشش سیستم های زهکشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم دکتری 1395/10/25
وجیهه محسنی حبیب ابادی مدل بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سمت راست آبشار اصفهان به روش پویایی سیستم کارشناسی ارشد 1393/07/12
محمد محمدی ارزیابی کارایی الگوریتم های فراکاوشی در مدیریت بهینه سدهای چندمنظوره کارشناسی ارشد 1397/07/10
پریا مرادی شبیه سازی و بهینه سازی عملکرد سد با استفاده از روش مدلسازی پویایی سیستم، مطالعه موردی سد تنظیمی و بند انحرافی دز کارشناسی ارشد 1397/11/02
مژگان مصطفی بررسی روند تغییرات سطح آب مخازن سد های استان تهران و مدیریت بهره برداری از این مخازن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مهندسی 2224065 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی و بهره برداری کمی-کیفی از مخازن آب 2224264 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مهندسی منابع آب 2224090 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
هیدرولوژی آب های سطحی تکمیلی 2224365 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بهینه سازی در منابع آب 2224351 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روشهای استوکاستیک درهیدرولوژی 2224245 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روشهای استوکستیک در منابع آب 2224357 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار مهندسی 2224065 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی و بهره برداری کمی-کیفی از مخازن آب 2224264 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مهندسی منابع آب 2224090 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مهندسی منابع آب 2224090 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
هیدرولوژی آب های سطحی تکمیلی 2224365 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بهینه سازی در منابع آب 2224351 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای استوکاستیک درهیدرولوژی 2224245 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای استوکستیک در منابع آب 2224357 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مساحی و نقشه برداری 2211015 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مساحی و نقشه برداری 2211015 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نقشه برداری1 2224073 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نقشه برداری1 2224073 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1