اعضای هیات علمی

حسین پارسیان

حسین پارسیان

حسین پارسیان   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی فیزیک 2 2018022 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
فیزیک 1 2015606 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فیزیک پایه 1 2112001 3 08 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
فیزیک پایه 1 2015100 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 2018290 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ریاضی فیزیک 2 2018022 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فیزیک پایه 2 2015101 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ریاضی فیزیک 3 2018092 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مکانیک کوانتمی 2 2018118 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ریاضی فیزیک 2 2018022 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک کوانتومی 1 2018117 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ریاضی فیزیک 2 2018022 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضی فیزیک 3 2018092 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریاضی فیزیک 2 2018022 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیک عمومی 2 2018004 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضی فیزیک 2 2018022 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی شبیه سازی عددی 2018279 4 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مکانیک کوانتمی 2 2018118 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مکانیک کوانتمی 2 2018026 4 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1