اعضای هیات علمی

حمید سپهردوست

حمید سپهردوست

حمید سپهردوست   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رابطه بین کارآفرینی و خطرپذیری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
بررسی عوامل مؤثر بر فقر قابلیتی در کشورهای گروه D8؛ با تأکید بر جهانی شدن و رشد اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/17
بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت و توزیع درآمد بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد NARDL کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/21
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیچیدگی اقتصادی: مطالعه کشورهای عضو OECD کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/20
سمانه ابراهیم نسب اثر عوامل نهادی و اقتصادی بر توسعه بیمه عمر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1392/08/13
سمانه ابراهیمی نسب اثر عوامل نهادی و اقتصادی بر توسعه بیمه عمر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/13
شکوفه احمدوند بررسی تأثیر بازار مسکن و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد بازار سهام تهران کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/19
رویا ازادبخت بررسی رابطه بین توسعه مالی و فقر اقتصادی در ایران با تاکید بر شاخص پس ‏انداز ملی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
فتح الله افشاری بررسی تأثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت ایران با تأکید بر اثر تسهیلات اعتباری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
پریا اکبری بررسی نقش مشارکت زنان در رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/19
سوده السادات امامی عوامل تعیین کننده شدت تبلیغات در بین کارگاه های بزرگ صنعتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/10
علی بابایی بررسی واکنش نرخ بیکاری به ساختار مالیات در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
مریم بیاتانی تأثیر ساختار مالیاتی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
مهسا باروتی بررسی اثر اندازه دولت بر عملکرد نظام مالیاتی ایران طی سال های 1392-1363 کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/21
عادل برجیسیان کانال های تاثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیررانتی دکتری دانلود 1395/07/13
مریم پناه باد تأثیر انواع هزینه ‏های دولت بر فقر درآمدی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
شکوفه پورحسین تاثیر آزادسازی تجاری بر روی ساختار مالیات در کشورهای OECD کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
مهدی پورمهر بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک ها: کاربردی از روش خودرگرسیون برداری پانل دکتری دانلود 1397/11/15
اتیه جعفری بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز، نرخ تورم و کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
داوود جوانمرد بررسی اثرات زیست محیطی ساخت و ساز مسکن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/10
نائله حمیدانور بررسی نحوه پاسخ بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه به شوک ارزی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
شبنم خادمی تاثیر نقش تثبیت کنندگی انواع مالیاتها در اقتصاد ایران طی سال‏های 1393-1368 کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
لیلی دریکوند بررسی رابطه ی بین روش های تامین مالی و میزان بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
فهیمه رجبی تاثیر حکمرانی خوب بر درآمدهای مالیاتی در ایران و کشورهای سند چشم انداز کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/31
سیده لیلا رضوی مجد اندازه‏ گیری کارایی در مصرف انرژی و بررسی مقایسه‏ ای آن در بخش صنعت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
سیده عاطفه شاهرخی تاثیر مالیات بر درآمد شرکت ها و حقوق گمرکی بر اندازه دولت کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
شیما شاهرخی جدید بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی و اندازه گیری میزان کوشش مالیاتی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
پریسا شریفی فخر اثر سیاست های مالی دولت در بخش کشاورزی بر روند مهاجرت روستا – شهری طی سال‏های 1358 تا 1389 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
آزاده شهاب بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و بزرگ ایران طی سالهای 1390-1373 کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/19
امیرحسین عبادی فضل تأثیر سیاست های مالی بر ارزش افزوده بازار مسکن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/31
بهداد عقیلی کرم پور بررسی رابطه ی بین خطر پذیری و کارآفرینی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
مهدی فردوسی جلالی تعیین کننده های سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری دکتری دانلود 1397/07/11
اسما کیانی اثر جهانی‏ شدن بر اندازه دولت با تاکید بر شاخص بازبودن مالی-تجاری و فساد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
هانیه محبی کیا بررسی تاثیر کنترل فساد و حکمرانی خوب بر کسری بودجه (کشور های منتخب منا) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
زهرا نوری اظهر بررسی تاثیر نابرابری درآمدی و دموکراسی بر آزادی اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد بخش عمومی(1) 1311290 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:30)
اقتصاد خرد 1311444 4 01 | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد (بانکداری اسلامی) 1311394 3 01 | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/18 (14:00 - 16:00)
آمار برای اقتصاد(1) 1311266 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
آمارکاربردی (2) 1314107 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00)
توسعه اقتصادی روستایی و عشایری 1311333 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 1314113 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
اقتصاد ایران(3):برنامه ریزی و بودجه 1311287 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
اقتصاد بخش عمومی(2) 1311291 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
اقتصاد خرد(3) 1311275 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
آمار برای اقتصاد(2) 1311267 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
پژوهش عملیاتی 1311180 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00)
زبان انگلیسی تخصصی 1311270 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
اقتصاد بخش عمومی(1) 1311290 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
اقتصاد خرد 1311444 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311405 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
آمار برای اقتصاد(1) 1311266 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30)
آمارکاربردی (2) 1314107 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 1314113 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
اقتصاد ایران(3):برنامه ریزی و بودجه 1311287 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3