اعضای هیات علمی

جواد افشار کهن

جواد افشار کهن

جواد افشار کهن   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا احمدی سیرت زمینه های اجتماعی شکل گیری معنای زندگی درجوانان شهرهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/25
شکوفه اکبری سبک زندگی و سلامت جنسی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
زهرا حاجی عزیزی بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نظم اجتماعی درخانواده کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
هیمن حاجی میرزایی بررسی رابطه ی سیاست های قومیتی دولت ها ووضعیت تنازعات قومی دربین کشورهای منتخب1980-2005 کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
سکینه رحیمی آسیب شناسی ارتباطات علمی در میان اعضاء هیات علمی دانشگاه های ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
محمود رضاییان مقایسه بین نسلی رابطه نظام ارزشی افرادونگرش به پایداری خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/21
زهرا زمانی مطالعه کیفی زیبایی کلینیکی ومکانیزم های تاثیرگذاری آن بر هویت اجتماعی جوانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
برومند شرفی بررسی تاثیر وسائل ارتباط جمعی بردانش،نگرش ورفتارمرتبط با سبک زندگی سلامت محور دربین افراد 40سال به بالای شهرکرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
سبا شیرمحمدی تحلیل پدیدارشناسانه اظهار/بازنمایی "خود" درشبکه های اجتماعی مجازی تلگرام واینستاگرام ازمنظردانشجویان دانشگاه بوعلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
اعظم صدری بررسی مکانیسم تاثیرسرمایه های فرهنگی اقتصادی زوجین برمیزان استحکام خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
طاهره عاشوری مطالع کیفی نحوه برداشت ازاوقات فراغت بین نسلی درهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
فاطمه قادری هرسینی بررسی جامعه شناختی تجربه سالمندی درمیان زنان و مردان شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/25
امیر قنبری مطالعه کیفی سبک زندگی رسمیت زدایی شده دربین جوانان شهرهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
حامد قنبری کلاشی بررسی زمینه های اجتماعی-فرهنگی موثر بر آراء ملکم خان، سید جمل و شیخ فضل الله نوری نسبت به نوسازی سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/14
حامد قنبری کلاشی بررسی زمینه های اجتماعی- فرهنگی موثر بر آراء ملکم خان، سید جمال و شیخ فضل الله نوری نسبت به نوسازی سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/14
راضیه لطفی عاقل گونه شناسی سبک زندگی جوانان (29-15 سال) شهر همدان و اثرگذاری آن بر انواع هویت شهروندی کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/14
رضا می ابادی بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی دربین جوانان شهرهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
حمزه مومنی میوله بررسی جامعه شناختی رابطه ی سرمایه فرهنگی خانواده وارزش های مردانگی بین دانش آموزان دبیرستانی شهرخرم آباد کارشناسی ارشد 1394/11/17
فاطمه ناجی مهر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی در مناطق شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
مجتبی هوشمندی یاور بررسی رابطه میان نگرش سیاسی مخاطبان وچگونگی رمزگشایی آنان ازبرنامه خبری 20:30 درشهرهمدان(باتاکیدبرسه گروه دانشجویان،طلاب ومعلمان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
ساجده واعظزاده آینده پژوهی تغییرات اجتماعی نهادخانواده درایران دکتری دانلود 1398/09/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1312025 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 1312066 2 01 1402/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
جامعه شناسی در ادبیات فارسی 1312027 2 01 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی 1312023 2 01 1402/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
جامعه شناسی معرفتی 1312254 2 01 1402/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مبانی جامعه شناسی و مفاهیم اساسی 1 1312001 3 01 1402/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی 1312032 2 01 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
جامعه شناسی ارتباط جمعی 1312067 2 01 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
جامعه شناسی انقلاب 1312022 2 01 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
سمینار بررسی مساله مورد پژوهش و چهارچوب نظری آن 1312243 2 01 1402/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی جامعه شناسی 2 1312060 2 01 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1312025 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 1312066 2 01 1401/11/11 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
جامعه شناسی در ادبیات فارسی 1312027 2 01 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی 1312023 2 01 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مبانی جامعه شناسی و مفاهیم اساسی 1 1312001 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی 1312032 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
جامعه شناسی ارتباط جمعی 1312067 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
جامعه شناسی انقلاب 1312022 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سمینار بررسی مساله مورد پژوهش و چهارچوب نظری آن 1312243 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3