اعضای هیات علمی

جواد حمزه ئی

جواد حمزه ئی

جواد حمزه ئی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهبود کارایی مصرف آب و استفاده از زمین در سیستم های کشت مخلوط سیرو باقلا کارشناسی ارشد 1398/11/30
بررسی جذب و کارایی مصرف نیتروژن، رشد و عملکرد کمی و کیفی زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) تحت سیستم های کشت مخلوط زرین گیاه- لگوم کارشناسی ارشد 1399/06/26
اثر باکتری های اندوفیت سرو بر تحمل تنش خشکی در گیاهان غیرمیزبان جو و ماشک در کشت خالص و مخلوط کارشناسی ارشد 1399/12/23
ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر و همزیستی میکوریزا بر بهبود استقرار گیاهچه، برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دو هیبرید ذرت تحت شرایط شور در خوزستان دکتری دانلود 1397/04/27
برهمکنش باکتری های اندوفیت شورپسند گیاهان هالوفیت با گندم زراعی کارشناسی ارشد 1399/12/24
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفه برخی اکوتیپ های ماشک گل خوشه ای در شرایط دیم و آبی کارشناسی ارشد 1399/06/24
مدیریت نیتروژن مصرفی گیاه سیر و اسفناج با استفاده از حسگر مجاورتی GreenSeeker کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
بررسی ساختار کانوپی، عملکرد کل و شاخص های سودمندی عملکرد در کشت مخلوط دو و سه گونه ای بزرک، سویا و کنجد کارشناسی ارشد 1398/04/05
بهبود عملکرد کل، شاخص های سودمندی و کارایی استفاده از منابع در کشت مخلوط تأخیری سیب زمینی با گندم زمستانه کارشناسی ارشد 1398/09/26
سیده فاطمه حسینی بررسی جذب و کارایی مصرف نیتروژن، رشد و عملکرد کمی و کیفی زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) تحت سیستم های کشت مخلوط زرین گیاه- لگوم کارشناسی ارشد 1399/06/26
رخساره سمواتی برهمکنش باکتری های اندوفیت شورپسند گیاهان هالوفیت با گندم زراعی کارشناسی ارشد 1399/12/24
محمد عباس زاده اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و کیفیت علوفه برخی اکوتیپ های ماشک گل خوشه ای در شرایط دیم و آبی کارشناسی ارشد 1399/06/24
مهدی غلامحسینی اثر باکتری های اندوفیت سرو بر تحمل تنش خشکی در گیاهان غیرمیزبان جو و ماشک در کشت خالص و مخلوط کارشناسی ارشد 1399/12/23
اسماعیل اسفندیاری اخلاص اثر سیستم های مختلف خاک ورزی، گیاه پوششی و کشت مخلوط بر برخی شاخص های کیفیت خاک در منطقه دستجرد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
بهزاد آهنگر مطالعه تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ های کلزا زمستانه تحت شرایط مزرعه ای و آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/12/06
مجید بابایی بهینه سازی مصرف نیتروژن و آب آبیاری در تولید بذر کدوی پوست کاغذی(Cucurbita pepo L.)و اثرات آن ها بر کیفیت بذر وکارآیی مصرف آب و نیتروژن کارشناسی ارشد 1393/06/26
فرهاد بایزیدی تاثیر انواع خاک ورزی و گیاه پوششی بر منحنی های مقاومت فروروی خاک و منحنی تراکم محصور کارشناسی ارشد 1392/12/21
سامان بیگی اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن معمولی بر کنترل علف های هرز، مورفولوژی، میزان گره زایی ریشه و عملکرد لوبیا چیتی کارشناسی ارشد 1393/06/25
حسن بهشتی ابگرگ پاسخ برخی شاخص های کیفیت خاک به گیاهان پوششی و روش های خاک ورزی در منطقه دستجرد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
امیر پاشایی بهبود عملکرد کل، شاخص های سودمندی و کارایی استفاده از منابع در کشت مخلوط تأخیری سیب زمینی با گندم زمستانه کارشناسی ارشد 1398/09/26
محمد جمشیدی بررسی ساختار کانوپی، عملکرد کل و شاخص های سودمندی عملکرد در کشت مخلوط دو و سه گونه ای بزرک، سویا و کنجد کارشناسی ارشد 1398/04/05
الهه چیت ساز اثر محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر رشد و عملکرد گیاه کاسنی تحت تنش کمبود آب کارشناسی ارشد 1392/10/24
لادن حیدری تاثیر باکتری همزیست نخود و قارچ مایکوریزا (گونه Glomus mossea) بر روی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خاک کارشناسی ارشد 1394/11/27
حسن خانی یوسف اباد اثر گیاه پوششی کلزا و سیستم های مختلف خاک ورزی بر دینامیک علف های هرز، رشد و عملکرد آفتابگردان آجیلی در تراکم های مختلف بوته کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
رحمن داودیان ارزیابی اکوفیزیولوژیک کشت مخلوط نخود وکلزا تحت رژیم های مختلف کود نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/22
بهروز دولت پرست بررسی امکان کاشت تاخیری برخی از ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus) در همدان کارشناسی ارشد 1392/12/14
ندا رشنائی اثر همزیستی قارچ میکوریزا و زمان قطع آبیاری بر برخی شاخص های آگرومرفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه دارویی آنیسون در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره کارشناسی ارشد 1392/12/18
زینب زنگنه بیغش تأثیر انواع خاک ورزی، گیاه پوششی و کشت مخلوط بر برخی خواص فیزیکی خاک و انتقال املاح کارشناسی ارشد 1394/11/27
طیبه سپهرنوش لقا پیامد روش های مختلف اصلاح یک خاک سدیمی بر برخی شناسه های کیفیت خاک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
محسن سیدی اثر کشت مخلوط افزایشی لوبیا و سویا بر کنترل علف های هرز، شاخص های زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در سیستم های مختلف خاک ورزی دکتری 1395/03/16
فاطمه سلیمی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف کرفس (Apium graveolens) و بهینه سازی شاخص های استخراج متابولیت های ثانویه آن با استفاده از روش های کروماتوگرافی و سطح پاسخ (RSM) دکتری دانلود 1396/12/20
رنگین شبرندی بررسی اثرات قارچ میکوریزا و پرایم بذر در مزرعه بر کارایی زراعی فسفر و خصوصیات زراعی ذرت کارشناسی ارشد 1392/10/17
رضوان شمس ارزیابی گوناگونی و ساختار ژنتیکی در چند جمعیت ایرانی شاهدانه با استفاده از نشانگرهای ISSR و ویژگی های اگرومورفولوژیک کارشناسی ارشد 1397/11/30
احسان صیادیان اثرات کاربرد مایکوریزا بر کاهش مصرف فسفر، جذب عناصر غذایی، رشد و عملکرد گندم دیم تحت سامانه های مختلف خاک ورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
سیده صبا صالحی پیامد روش های کشت حفاظتی بر کربن آلی و برخی شاخص های زیستی کیفیت خاک در منطقه دستجرد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
جواد صدیقی کامل واکنش سیب زمینی (Solanum tuberosum L) به کاربرد نیتروژن در تک کشتی وکشت مخلوط با لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L) کارشناسی ارشد 1396/06/29
حمیدرضا ضیایی فر بهبود کارایی مصرف آب و استفاده از زمین در سیستم های کشت مخلوط سیرو باقلا کارشناسی ارشد 1398/11/30
مهسا ظاهری شجاع بررسی برخی اثرات زیستی باکتری های اندوفیت سرو کارشناسی ارشد 1393/04/31
هومن عباسی تاثیر مالچ پلاستیکی سیاه و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) کارشناسی ارشد 1393/11/21
عادل فرهمند مهر تاثیر پرایمینگ بذر و نیتروژن بر برخی صفات گیاه انیسون تحت شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد 1392/06/26
شیلان فعله گری پیامد روش های مختلف خاکورزی حفاظتی و گیاه پوششی کلزا بر برخی شاخص های کیفیت خاک در زراعت آفتابگردان در منطقه دستجرد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
زهرا کریمی بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد با استفاده از شاخص های تحمل در برخی از جمعیت های ایرانی گیاه ارزن معمولی(Panicum miliaceum) به عنوان کشت دوم در منطقه همدان کارشناسی ارشد 1396/11/23
احمد ماله میر اثر دور آبیاری و قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد دانه و کارایی مصرف فسفر در ارزن معمولی (.L Panicum miliaceum) کارشناسی ارشد 1393/06/25
ژاله محسنی عراقی مطالعه کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک گیاه کدوی تخم پوست کاغذی کارشناسی ارشد 1392/12/13
ابراهیم محمدی کرکانکی اثر مایکوریزا و کود فسفات بر رشد، عملکرد و کارایی زراعی فسفر در لوبیا تحت تنش خشکی در اراک کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
فرهنگ مرادی بهینه سازی مصرف نیتروژن در زراعت سیب زمینی و اثر آن بر کمیت و کیفیت غده و کارایی مصرف آب کارشناسی ارشد 1393/04/21
شیما مرادیان پیامد خاکورزی حفاظتی، کشت مخلوط و کود ازت بر برخی شناسه های کیفیت خاک در زراعت سیب زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
علی مهدوی گوهری ارزیابی صفات مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa L) و اسپرس (Onobrychis sativa L) در کشت خالص و مخلوط کارشناسی ارشد 1396/11/03
حمید نجفی مصلح اثر زمان قطع آبیاری و کود نیتروژنه بر برخی شاخص های آگروفیزیولوژیک، کیفیت دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کشت دوم دو رقم آفتابگردان در منطقه همدان کارشناسی ارشد 1392/12/20
مهران هاشمی جوزانی مدیریت نیتروژن مصرفی گیاه سیر و اسفناج با استفاده از حسگر مجاورتی GreenSeeker کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
علفهای هرزوکنترل آنها 2211029 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تولید گیاهان دارویی پیشرفته 2219276 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تولید گیاهان صنعتی 2219231 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شناسایی و مدیریت علفهای هرز 2223136 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه اول ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شناسایی و مدیریت علفهای هرز 2223136 3 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه اول ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کشاورزی حفاظتی 2219245 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی تولید گیاهان زراعی 2219214 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اکولوژی 2211005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 2219270 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اکولوژی سیستم های کشاورزی 2219272 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تولید غلات 2219221 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدیریت علفهای هرز 2219044 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
پایداری بوم نظام های کشاورزی 2219273 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تولید گیاهان دارویی پیشرفته 2219276 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تولید گیاهان صنعتی 2219231 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تولید محصولات زراعی ارگانیک 2219274 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کشاورزی حفاظتی 2219245 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی 2219256 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 2219270 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اکولوژی 2211005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3