اعضای هیات علمی

محسن جلالی

محسن جلالی

محسن جلالی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر لجن فاضلاب بر فراهمی جذب فسفر توسط گیاه و تاثیر افزودن ذرات نانو و کانی های رسی بر جذب، رهاسازی و آبشویی فسفر از خاک-های تیمار شده با لجن فاضلاب دکتری دانلود 1399/10/29
حذف فسفر از محلول های آبی و کاهش آبشویی و مدل سازی آن در خاک از طریق افزودن جاذب های رسی و ذرات نانو دکتری 1393/04/25
اثر pH بر جذب عناصر سنگین در برخی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد 1393/11/27
اثر پی اچ و اسیدهای آلی بر دفع فلزات سنگین و کاتیون های اصلی از خاک های آلوده کارشناسی ارشد 1393/11/27
بررسی تاثیرات بایوچار و نانوذرات اصلاح شده با بایوچار بر آبشویی، رهاسازی ،جزءبندی و جذب فسفر و برخی عناصر سنگین در خاک قبل و بعد از کشت گیاه در گلخانه دکتری دانلود 1398/08/22
نادری پیکام الهه بررسی سرنوشت آلاینده ها ی کانونی و غیر کانونی با استفاده از مدلهای انتقال در مناطق کشاورزی استان همدان دکتری دانلود 1394/11/25
مهدی جلالی اثر لجن فاضلاب بر فراهمی جذب فسفر توسط گیاه و تاثیر افزودن ذرات نانو و کانی های رسی بر جذب، رهاسازی و آبشویی فسفر از خاک-های تیمار شده با لجن فاضلاب دکتری دانلود 1399/10/29
نرگس همتی متین بررسی تاثیرات بایوچار و نانوذرات اصلاح شده با بایوچار بر آبشویی، رهاسازی ،جزءبندی و جذب فسفر و برخی عناصر سنگین در خاک قبل و بعد از کشت گیاه در گلخانه دکتری دانلود 1398/08/22
فاطمه احمدی بررسی وضعیت تجمع فسفر و فلزات سنگین (کادمیوم، مس، آهن، منگنز، نیکل، سرب و روی) در خاک های گلخانه ای استان همدان و کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
الهام امیرآبادی فرهانی اثر افزودن فسفر بر قابلیت جذب و آبشویی برخی از کاتیون ها و آنیون ها در تعدادی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
صدیقه باقری سنوکش بررسی توزیع مکانی برخی ویژگی های شیمیایی خاکهای شور و سدیمی و جزءبندی عناصر سنگین در برخی خاکهای منطقه همدان کارشناسی ارشد 1392/10/07
محسن بیگی تعیین غلظت زمینه فلزات سنگین و تاثیر ذرات نانو بر جزءبندی و آبشویی فلزات سنگین در خاک های اصلاح شده با مواد آلی در تاکستان های همدان دکتری دانلود 1397/07/04
سمیه بهرامیان راغب تاثیر ذرات نانو بر جذب رقابتی و رها سازی مس، روی، کادمیوم و کبالت در خاک های گلخانه ای و زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مرضیه تقی پور اندازه گیری و شبیه سازی تاثیر اسیدهای آلی و معدنی، کانی های رسی و ذرات نانو، بر آبشویی، رهاسازی و جزءبندی عناصر سنگین در برخی خاک های تیمار شده با ضایعات کارخانه ها دکتری دانلود 1395/06/28
مهدی جلالی بررسی فراهمی، آبشویی، کانی های کنترل کننده و تأثیر pH و مواد آلی بر رهاسازی فسفر از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
سپیده حیدری آبشویی و جزء بندی پتاسیم تحت کودهای ازته، فسفاته، مرغی، دامی و بقایای گیاهی کارشناسی ارشد 1392/10/07
زیبا حورسرشت اثر افزودن عناصر سنگین در قابلیت جذب آن ها در برخی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
طیبه رشیدی مهتاج تاثیر ذرات نانو در جذب رقابتی عناصر کادمیوم ، کبالت، مس، نیکل و روی در خاک های خیلی آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
فرانک رنجبر مدل سازی کوتاه مدت و بلند مدت وضعیت املاح در خاک های سطحی تحت کشت های مختلف در حضور جاذب های رسی و ذرات نانو دکتری دانلود 1394/07/13
مرتضی فیضی تاثیر افزودن کانی های رسی و ذرات نانو بر جذب، رهاسازی، بخش بندی و آبشویی عناصر در خاک های تیمار شده با لجن فاضلابهای مختلف دکتری دانلود 1396/11/04
حدیث محبیان استفاده از نانوذرات و زئولیت برای حذف کادمیوم، کبالت، مس، نیکل و روی از آب ها و خاک ها آلوده با استفاده از روش های آزمایشگاهی بازو بسته کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/29
طاهره محمدی ارین تعیین ضرایب توزیع عناصر پتاسیم، سدیم، منیزیم، کلسیم، آهن، مس، روی و منگنز در برخی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
عارفه مرادی تأثیر بقایای آلی و کانی های رسی بر ظرفیت بافری pHبرخی از خاک های آهکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
هاجر مریخ پور حذف سرب، کادمیوم، مس و نیکل از محلول های آبی و کاهش آبشویی و مدل سازی آنها در خاک از طریق افزودن مواد جاذب دکتری 1392/07/09
فرهاد مظلومی اندازه گیری و پیشگویی تاثیر لجن فاضلاب، اسید های آلی، کانی های رسی و ذرات نانو بر جذب، رهاسازی و آبشویی آمونیوم از برخی خاکهای آهکی دکتری دانلود 1396/10/30
مهین معجری جذب، دفع، رها سازی و جزءبندی کبالت در خاک های آهکی کارشناسی ارشد 1393/10/15
شهریار مهدوی حذف فلزات سنگین از محلول های آبی و کاهش آبشویی و زیست فراهمی آنها از خاک با استفاده از نانوذرات سنتزی دکتری 1392/07/09
زهره وفایی اثر نسبت خاک به محلول و PH بر جذب عناصر سنگین در خاک کارشناسی ارشد 1392/10/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218358 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218328 2 01 شش هفته اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته سوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته اول ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) | شش هفته دوم ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) | شش هفته سوم ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آلودگی خاک و آب پیشرفته 2218384 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حاصلخیزی خاکها و کودها 2218468 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
فناوری تولید و مصرف کودهای شیمیایی و آلی 2218330 2 01 شش هفته اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | شش هفته دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) | شش هفته سوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کیفیت آب در کشاورزی 2218329 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
زبان تخصصی 2211066 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تعادلات شیمیایی در خاک 2218347 2 01 نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تغذیه گیاه 2218460 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حاصلخیزی خاک پیشرفته 2218465 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (12:00 - 12:30) ترم اول 1400
حاصلخیزی خاک پیشرفته 2218464 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
روش تحقیق 2218409 2 01 هفته هفدهم شنبه (18:00 - 20:00) | چهار هفته اول ترم شنبه (18:00 - 20:00) | چهار هفته دوم ترم شنبه (18:00 - 20:00) | چهار هفته سوم ترم شنبه (18:00 - 20:00) | چهار هفته چهارم ترم شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روشها و وسایل تحقیق در مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 2218342 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مباحث پیشرفته در شیمی و آلودگی خاک 2218363 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218328 2 01 شش هفته اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته سوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | شش هفته اول ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) | شش هفته دوم ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) | شش هفته سوم ترم دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آزمون خاک و تجزیه گیاه 2218358 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آلودگی خاک و آب پیشرفته 2218384 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حاصلخیزی خاکها و کودها 2218468 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1399
فناوری تولید و مصرف کودهای شیمیایی و آلی 2218330 2 01 شش هفته اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | شش هفته دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) | شش هفته سوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کیفیت آب در کشاورزی 2218329 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3