اعضای هیات علمی

عبدالحسین خدام محمدی

عبدالحسین خدام محمدی

عبدالحسین خدام محمدی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی ترمودینامیکی کیهان شناسی جهشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
بررسی کیهان شناسی جهشی با گرانش تعمیم یافته کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
نظریه اختلال در کیهان انرژی تاریک دکتری دانلود 1398/06/27
شاهین الماسی نژاد بررسی ترمودینامیکی کیهان شناسی جهشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
زینب تمری بررسی کیهان شناسی جهشی با گرانش تعمیم یافته کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
زهرا مولوی نظریه اختلال در کیهان انرژی تاریک دکتری دانلود 1398/06/27
زهرا احمدی مطالعه کیهانشناسی مدلهای گرانشی تعمیم یافته کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
الناز بختیاری مطالعه مدل های مختلف انرژی تاریک در کیهان شناسی بر نزدیکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
مرتضی حسنی معادله ی حالت ماده ی هسته ای در انرژی های بالا و دمای معین کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/13
زهرا رحیمی بررسی تشخیص گر انرژی تاریک ریچی در کیهان شناسی برنز دیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
منیره زورآوند اثر انرژی تاریک بر تحولات کیهان شناسی چرخه ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/03
محمد عرب بررسی مدلهای کیهان شناسی در کیهان جهشی دکتری دانلود 1397/07/10
اسما علایی مدلهای متحد کننده انرژی تاریک و ماده تاریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
سیما قاسمی نژاد تشکیل ساختار در کیهان شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
بهمن کریمی اثرات کیهان شناسی گرانروی در جهان چرخه ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/08
روح اله کریمی مطالعه کیهان شناسی جهشی در گرانش انیشتین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
الهه کریم خانی مقادیر بهینه پارامترهای انرژی تاریک کیهانشناسی در مدلها و گرانشهای مختلف دکتری دانلود 1395/07/07
میثم هنری جعفرپور مطالعه مدل های انرژی تاریک با اعمال تصحیح بر ثابت گرانش نیوتونی کارشناسی ارشد 1392/11/27
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک عمومی 2 1911005 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
گرانش 1 2018306 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1400
مکانیک کوانتومی 1 2018117 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1400
الکترودینامیک پیشرفته 1 2018291 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
فیزیک پایه4 2018370 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فیزیک عمومی 1 1911003 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ریاضی فیزیک 1 2018021 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
گرانش 1 2018306 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ریاضی فیزیک 1 2018021 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فیزیک پایه4 2018370 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فیزیک عمومی 4 2018272 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ریاضی فیزیک 1 2018021 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
گرانش 1 2018306 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
الکترومغناطیس1 2018115 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نسبیت 2018042 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
الکترومغناطیس1 2018115 3 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
گرانش 1 2018165 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
الکترودینامیک پیشرفته 1 2018291 3 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضی فیزیک 1 2018021 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
موضوعات ویژه گرایش فیزیک نجومی 2018174 3 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1