اعضای هیات علمی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز یک ایمپلنت حساس به نور و زیست سازگار برای دارورسانی هدفمند کورکومین با کنترل از راه دور کارشناسی ارشد دانلود 1400/03/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
شیمی عمومی 2 1911007 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
شیمی تجزیه 1 1911013 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی تجزیه پیشرفته 1911136 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی تجزیه(تئوری) 2218340 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شیمی تجزیه(عملی) 2218341 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
شیمی تجزیه 1 1911013 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 1 1911013 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 2 1911007 3 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی حالت برانگیخته و حد واسطهای فعال 1911250 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک آلی 1911054 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2