اعضای هیات علمی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارائه یک روش آسان و سریع برای اندازه گیری کلر فعال و هیپوکلریت در شیر بر مبنای رنگ سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
سنتز یک هیدروژل پاسخگو به دما برای رهایش کنترل شده داروی ضد سرطان باملت کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/28
توسعه یک روش برای اندازه گیری در محل تری نیتروتولوئن (TNT) بر پایه رنگ سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
سنتز یک ایمپلنت حساس به نور و زیست سازگار برای دارورسانی هدفمند کورکومین با کنترل از راه دور کارشناسی ارشد دانلود 1400/03/03
محدثه مهدیان سنتز یک ایمپلنت حساس به نور و زیست سازگار برای دارورسانی هدفمند کورکومین با کنترل از راه دور کارشناسی ارشد دانلود 1400/03/03
نرگس باستان ارائه یک روش آسان و سریع برای اندازه گیری کلر فعال و هیپوکلریت در شیر بر مبنای رنگ سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
فاطمه قبادی سرشت توسعه یک روش برای اندازه گیری در محل تری نیتروتولوئن (TNT) بر پایه رنگ سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
زهرا نیک مهر سنتز یک هیدروژل پاسخگو به دما برای رهایش کنترل شده داروی ضد سرطان باملت کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1402
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1402
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1402
شیمی تجزیه 3 1911316 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
شیمی تجزیه پیشرفته 1911136 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
شیمی عمومی 2 1911007 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
شیمی تجزیه پیشرفته 1911136 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
شیمی عمومی 2 1911007 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2