اعضای هیات علمی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
شیمی عمومی 2 1911007 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
شیمی تجزیه پیشرفته 1911136 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
شیمی عمومی 2 1911007 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
شیمی تجزیه 1 1911013 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی تجزیه پیشرفته 1911136 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی تجزیه(تئوری) 2218340 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شیمی تجزیه(عملی) 2218341 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 1911315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2