اعضای هیات علمی

مصطفی بنی اسدی

مصطفی بنی اسدی

مصطفی بنی اسدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی 2214186 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اقتصاد و بازاریابی کشاورزی 2221245 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اقتصاد خرد تکمیلی 2214177 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اقتصاد سنجی1 2214193 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد کشاورزی 2214336 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
اقتصاد و بازاریابی کشاورزی 2221245 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت و حسابداری 2221247 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد تکمیلی 2214177 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اقتصاد سنجی1 2214193 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اقتصاد کشاورزی 2214336 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی 2214186 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد کشاورزی 2211016 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد و بازاریابی کشاورزی 2221245 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد تکمیلی 2214177 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد سنجی تکمیلی1 2214337 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد مهندسی 2222186 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1