اعضای هیات علمی

محمد بنیانی

محمد بنیانی

محمد بنیانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ فلسفه اسلامی1 1221268 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تاریخ فلسفه اسلامی3 1221276 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فلسفه اسلامی1 1221258 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فلسفه اسلامی5 1221275 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فلسفه دین 1221279 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تاریخ فلسفه اسلامی2 1221270 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فلسفه اسلامی4 1221269 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
قیاس و برهان 1221264 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مبانی فلسفه 1 1312058 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
منطق تصور 1221256 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تاریخ فلسفه اسلامی1 1221268 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فلسفه اسلامی 3 1221265 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
منطق تصدیق 1221260 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمایش 13 نتیجه
از 1