اعضای هیات علمی

مجتبی جابری معز

مجتبی جابری معز

مجتبی جابری معز   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابراهیم زینتی ممتاز بررسی اثر فشردگی خاک بر جوانه زدن بذر برخی صیفی جات برای تعیین برخی پارامترهای طراحی ماشین های کارنده کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 2222133 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
جوش کاری و ورق کاری 2222146 1 02 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
جوش کاری و ورق کاری 2222146 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
دینامیک 2222132 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
طراحی به کمک رایانه 2222314 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
طراحی ماشین های خاک ورزی(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222157 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
ماشین ابزار و ابزارسازی 2222147 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مقاومت مصالح2 2222137 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
جوش کاری و ورق کاری 2222146 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
شبیه سازی و مدل سازی ریاضی پیشرفته 2222426 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مبانی فیزیک و مکانیک خاک(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222548 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
مبانی فیزیک و مکانیک خاک(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222155 3 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مقاومت مصالح1 2222136 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مقاومت مصالح تکمیلی(طراحی و ساخت) 2222277 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مهندسی تعمیر و نگهداری 2222187 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
استاتیک 2222133 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
جوش کاری و ورق کاری 2222146 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
جوش کاری و ورق کاری 2222146 1 02 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
دینامیک 2222132 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی به کمک رایانه 2222314 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2