اعضای هیات علمی

مهدی خزایی

مهدی خزایی

مهدی خزایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی 1314112 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
بررسی موارد خاص در حسابداری 1314097 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
زبان تخصصی(2) 1314137 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 1314093 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مالی(1) 1314118 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی 1314120 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 1314096 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
حسابداری بخش عمومی 1314094 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
زبان تخصصی(1) 1314136 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
زبان تخصصی2 2511053 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مالی(2) 1314119 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
مدیریت سرمایه گذاری 1314142 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مدیریت مالی (2) 2513100 3 01 هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 20:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مسائل جاری حسابداری 1314052 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی 1314112 3 01 هفته های فرد شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
بررسی موارد خاص در حسابداری 1314097 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سیستم های اطلاعاتی حسابداری 1314093 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مالی(1) 1314118 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی 1314120 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 1314096 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2