اعضای هیات علمی

محمود تعجبی

محمود تعجبی

محمود تعجبی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219146 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش 1219305 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش 1219305 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219332 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت تغییر و نوآوری در سازمانهای آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219203 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت عمومی 1219272 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت عمومی 1219272 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مشاوره تحصیلی و شغلی 1219307 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مشاوره تحصیلی و شغلی 1219307 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نیازسنجی آموزشی 1219382 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اقتصاد آموزش و پرورش(مدیریت آموزشی) 1219204 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اقتصاد تعلیم و تربیت(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219325 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل رفتارسازمانی 1219378 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تحول سازمانی 1219388 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فلسفه مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219142 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی راهنمایی و مشاوره 1219297 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی راهنمایی و مشاوره 1219297 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نظارت و راهنمایی آموزشی 1219300 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نظارت و راهنمایی آموزشی 1219300 2 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219146 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2