اعضای هیات علمی

محمود تعجبی

محمود تعجبی

محمود تعجبی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رابطه بین هوش معنوی و خوش بینی سازمانی با بهره وری نیروی انسانی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان همدان در سال تحصیلی 98-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/28
بررسی رابطه هـوش فرهنگی و سلامت سازمـانی با تعهد شغلی معلمان مقطع ابتـدایی شهرسـتان همدان در سال تحصیلی 98-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
بررسی رابطه بین خوش بینی سازمانی و سبک رهبری توزیع شده با اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان همدان در سال تحصیلی 98-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
زینب جمشیدی بررسی رابطه هـوش فرهنگی و سلامت سازمـانی با تعهد شغلی معلمان مقطع ابتـدایی شهرسـتان همدان در سال تحصیلی 98-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
پریسا حمزه یی بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی با سکوت سازمانی وکیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات نواحی 1و2 آموزش وپرورش شهرهمدان درسال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/24
زهرا سروررستگار بررسی رابطه مدیریت ارزش مدار با خلاقیت و یادگیری سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش نواحی 1و2 شهر همدان در سال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/24
سمیرا صیدمرادی بررسی رابطه مدیریت کوانتومی با سلامت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان نواحی 1 و 2 اداره آموزش و پرورش شهرستان همدان در سال تحصیلی 1399-1398 کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/21
علی هندی ورکانه بررسی رابطه بین خوش بینی سازمانی و سبک رهبری توزیع شده با اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان همدان در سال تحصیلی 98-1397 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش 1219305 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش 1219305 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مشاوره تحصیلی و شغلی 1219307 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مشاوره تحصیلی و شغلی 1219307 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
نظارت و راهنمائی آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219144 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اقتصاد آموزش و پرورش(مدیریت آموزشی) 1219204 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بودجه بندی و مدیریت مالی(مدیریت آموزشی) 1219147 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تحلیل رفتارسازمانی 1219378 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تحول سازمانی 1219388 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219146 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219332 2 01 نامشخص 1400/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219146 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش 1219305 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش 1219305 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219332 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت تغییر و نوآوری در سازمانهای آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219203 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت عمومی 1219272 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت عمومی 1219272 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مشاوره تحصیلی و شغلی 1219307 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مشاوره تحصیلی و شغلی 1219307 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3