اعضای هیات علمی

محمدحسن وفایی

محمدحسن وفایی

محمدحسن وفایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تولید گیاهان زراعی در مناطق کم آب 2219234 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
زراعت عمومی 2211064 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
زراعت عمومی 2211064 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2219284 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
زراعت عمومی 2211064 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زراعت عمومی 2211064 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زراعت و باغبانی 1412085 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
کارورزی (1) 2223159 3 02 نامشخص 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مبانی تغذیه ای گیاهی 2219223 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
زراعت و باغبانی 1412085 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
زراعت و باغبانی 1412085 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2219284 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تغذیه گیاهی و کودهای زیستی 2219278 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تولید گیاهان زراعی منطقه ای 2219244 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2219284 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2219252 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 11:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغذیه گیاهی و کودهای زیستی 2219278 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زراعت عمومی 2211064 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زراعت عمومی 2211064 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 2219284 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 20 نتیجه
از 1