اعضای هیات علمی

محمد امیری

محمد امیری

محمد امیری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهری ازادی نسب ناهنجاری فاز امواج همگرای استوانه ای در حوالی کانون کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
زهرا طهماسبی بررسی ناهمواری سطح با جابجایی گوس- هنشن دکتری دانلود 1395/08/26
نرگس ظفری نقض حد توان تفکیک پراش کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
هاشم نوذری کیا همدوسی مرتبه اول و بالاتر میدانهای اپتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اپتیک 2018027 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
امواج و ارتعاشات 2018090 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فیزیک پایه2 2018367 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اپتیک 2018027 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
موضوعات ویژه 1 2018301 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
امواج و ارتعاشات 2018090 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اپتیک 2018027 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اپتیک فوریه 2018336 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اپتیک 2018027 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1