اعضای هیات علمی

محمد امیری

محمد امیری

محمد امیری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهری ازادی نسب ناهنجاری فاز امواج همگرای استوانه ای در حوالی کانون کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
زهرا طهماسبی بررسی ناهمواری سطح با جابجایی گوس- هنشن دکتری دانلود 1395/08/26
نرگس ظفری نقض حد توان تفکیک پراش کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
هاشم نوذری کیا همدوسی مرتبه اول و بالاتر میدانهای اپتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اپتیک 2018027 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
فیزیک پایه 1 2112001 3 09 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه اپتیک و لیزر 2018298 1 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
امواج و ارتعاشات 2018090 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
فیزیک پایه 2 2112002 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
فیزیک پایه2 2018367 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (08:30 - 10:30)
اپتیک 2018027 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
فیزیک پایه 1 2112001 3 07 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00)
فیزیک پایه 1 2112001 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
امواج و ارتعاشات 2018090 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00)
فیزیک پایه2 2018367 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
اپتیک 2018027 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
موضوعات ویژه 1 2018301 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00)
امواج و ارتعاشات 2018090 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
مکانیک تحلیلی 1 2018018 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
اپتیک 2018027 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2