اعضای هیات علمی

مهدی بیات

change-logo

مهدی بیات   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی دانلود 1398/03/08
برهمکنش +[Cp(CO)2M≡E)] با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ (E=Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R=H, F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3) کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فعال سازی پیش کاتالیزور و مطالعات مکانیسمی برخی واکنش های جفت شدن متقابل کربن-کربن کاتالیز با کمپلکس های N-هتروسیکلیک کاربن دکتری دانلود 1399/11/15
ایا همبستگی خطی بین داده های تجربی (IC50) با انرژی برهمکنش در تعدادی از کمپلکس های دارویی N-هتروسیکلیک کاربن های Pd(II) و Pt(Ii) وجود دارد؟ کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی دانلود 1398/04/30
سنتز پیریدین ها و بیس نفتول ها با استفاده از مایع یونی بر پایه 8-هیدروکسی کینولینو یک مطالعه تئوری دکتری دانلود 1399/11/08
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺌﻮری اﺛﺮ ﻫﻤﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی Te...πو π...ﮐﺎﺗﯿﻮن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی {M...C6H6...R2Te})(M=Li+-Cs+, Be2+-Ba2+, Cu+, Ag+, Au+, Zn2+ ;R=H, CH3, F کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/06
قلی ئی یاسین مطالعات تئوری بر روی برهمکنش برخی یون های یک- و چند اتمی و مولکول های نانو اندازه به عنوان میهمان با تعدادی از پلی آزا سیکلو آلکان ها، آزا کریپتندها و کالیکس آرن ها به عنوان میزبان دکتری دانلود 1394/06/16
زینب احمدوند فعال سازی پیش کاتالیزور و مطالعات مکانیسمی برخی واکنش های جفت شدن متقابل کربن-کربن کاتالیز با کمپلکس های N-هتروسیکلیک کاربن دکتری دانلود 1399/11/15
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
محمد رحمتی سنتز پیریدین ها و بیس نفتول ها با استفاده از مایع یونی بر پایه 8-هیدروکسی کینولینو یک مطالعه تئوری دکتری دانلود 1399/11/08
محمدرضا رنجبران ایا همبستگی خطی بین داده های تجربی (IC50) با انرژی برهمکنش در تعدادی از کمپلکس های دارویی N-هتروسیکلیک کاربن های Pd(II) و Pt(Ii) وجود دارد؟ کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
نسرین کریمی ارام ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺌﻮری اﺛﺮ ﻫﻤﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی Te...πو π...ﮐﺎﺗﯿﻮن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی {M...C6H6...R2Te})(M=Li+-Cs+, Be2+-Ba2+, Cu+, Ag+, Au+, Zn2+ ;R=H, CH3, F کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/06
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
لیلا ابراهیم خانی مطالعات تئوری بر روی برهمکنش های تعدادی از یونهای هیدراته لانتانید با برخی حلقه های آروماتیکی کارشناسی ارشد 1393/09/26
نگین احمدیان مطالعات تئوری بر روی ساختار، پایداری و خصلت پیوند C-E(E=Si, Ge, Sn,Pb) در برخی کمپلکس های بیس (N هتروسیکلیک کاربن ها) کارشناسی ارشد 1393/07/02
مریم ایدی سنتز و شناسایی کمپلکس های بزرگ حلقوی و بزرگ غیرحلقوی مشتق شده از تراکم پلی آمین های حاوی همو پی پیرازین و حلقه های آرروماتیکی با آلدهیدها و کتون های دارای گروه پیریدین در حضور برخی از یون های فلزات واسطه دکتری دانلود 1397/11/29
فاطمه امرایی مطالعات تئوری بر روی ساختار، پایداری، ماهیت پیوند و تشکیل کمپلکس های دی سیلیلا، دی ژرما، دی استانا و دی پلمبا سیکلو بوتن کارشناسی ارشد 1393/07/02
سیمین بابلی سنتز و شناسایی لیگاندهای بزرگ حلقه بازشیف حاوی متاپارازایلن و بررسی امکان تشکیل کمپلکس های آنها با بعضی از یونهای فلزات واسطه کارشناسی ارشد 1392/12/20
هادی بیگی نژاد مطالعه تئوری و تجربی اکسایش الکتروشیمیایی هماتوکسیلین و 5،2- دی اتوکسی 4-مورفولینوآنیلین در حضور نکلئوفیل های مختلف دکتری 1392/04/16
مرسده جمالیان سنتز چند جزیی زانت دیون ها با استفاده از کاتالیزور لیتیم تریفلات و مطالعات تئوری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
مرضیه حجتی فهیم سنتز چند جزیی زانت دیون ها با استفاده از کاتالیزور لانتانوم تریفلات و مطالعات تئوری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
سمانه حکمی مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های Fe(III), Ge(III), In(III), Ti(III) و La(III) تعدادی از لیگاندهای باز شیفت بالقوه هفت دندانه (N4O3) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
طیبه خانعلی پور سنتز چند جزیی زانت دیون ها با استفاده از کاتالیزور نقره کلرید و آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه و مطالعات تئوری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فرزانه خدادادی برهمکنش +[Cp(CO)2M≡E)] با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ (E=Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R=H, F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3) کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
فرزانه خدادادی برهم کنش [Cp(CO)2M≡E]+ با N-هتروسیکلیک کاربن در کمپلکس های [Cp(CO)2M≡E←NHC(R)]+ .E= Si, Ge, Sn, Pb; M=Cr, Mo, W; R= H, .F, Cl, Br, CH3, Ph, dipp, Si(CH3)3یک مطالعه تئوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/08
شیوا خداویسی مطالعه تئوری بر روی حلقه های پنج عضوی اتم های سنگین تر عناصر گروه 14 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
راحله رادمهر مطالعات تئوری بر روی تعدادی از کمپلکس های فلزی خنثی و آنیونی بیس -دی تیولن [M(S2C2R2)2]n (n=0, -1, -2; M = Ni(ӀӀ), Pd(ӀӀ), Pt(ӀӀ); R=CN, H, CH3, CF3, Ph) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/30
سیده فرشته روحانی بررسی خواص فیزیکی شیمیایی، آنتالپی، انرژی انحلال پذیری مایعات یونی فنیل متیل تری ازولیوم دکتری 1396/07/04
معصومه زمانیان سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های فلزات واسطه با فسفر ایلیدهای پایدار و بررسی خاصیت ضد باکتری آنها کارشناسی ارشد 1393/11/20
الهام سلطانی مطالعات تئوری بر روی پایداری، تشکیل کمپلکس و دیمر شدن آنالوگ های سنگین متیلن، GeX_2,SnX_2,PbX_2، (X=CH_3,H,F,Cl,Br) در میان فضای کئوردیناسیون یک فلز انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
فهیمه شجاعی مهر مطالعه تئوری ساختار، پایداری، و ماهیت پیوند در نانو کلاسترهای [M@E12]2- (M=Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pd, Pt ; E=Si, Ge, Sn, Pb). کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/13
سمیرا شریفی نیا مطالعات مقایسه ای برهم کنش DNA با داروهای آمیفام پیریدین و پروپرانولول و کمپلکس های مربوطه با استفاده از روش های دستگاهی، اسپکتروسکوپی و شبیه سازی مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
مهشید صابری نسب مطالعه تئوری بر روی برهمکنش های بین مولکولی غیر کوالانسی کلکوژن ها دکتری دانلود 1395/06/24
فرشته یعقوبی مطالعه تئوری برهمکنش تعدادی از اتم های فلزی، یون های فلزی و یون های هیدراته فلزی با مولکول های فولرن و برخی سیستم های دیگر دکتری دانلود 1392/12/14
عطیه کاویانپور مطالعات تئوری برروی برهمکنش پیوندی بین تعدادی از لیگاندهای تک دندانه با دهندگی نیتروژن با کمپلکس های پالادیوم (II) و پلاتین (II) ومقایسه آن با لیگاندهای N)NHC -هتروسیکلیک کاربن) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
شیرین کمالی مطالعات تئوری بر روی برهم کنش های 1+1 و 2+1 در برخی از N-هتروسیکلیک کاربن ها و متالوسن های عناصر سنگین گروه 2Ca) (Ba, Sr, کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
مهتاب معینی مهر سنتز چند جزیی زانت دیون ها با استفاده از کاتالیزور زیرکونیوم تتراکلرید و آمونیوم متا وانادات و مطالعات تئوری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
یزدان مقصود مطالعات تئوری بر روی برهمکنش 18- کرون-6 ویکی از مشتقات آن با چند آمین پروتونه شده و کاتیون فلزی در هر دو فاز گاز و مایع کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
فرحناز ملکی مطالعات تئوری بر روی اثر یک پیوند بر روی قدرت یا ماهیت پیوند دیگر در یک سیستم کمپلکس یا چند جزئی دکتری دانلود 1397/03/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
ازاده مومیوند مطالعات تئوری بر روی کمپلکس های [(X4R4)Fe(CO)3]; (X=Si, Ge, Sn, Pb; R=H, CH3, F, Cl, Br, Si(CH3)3, SiH3, SiMe(t-Bu)2, SiF3, SiCl3, SiBr3) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سیده عقیق همراهیان سنتز و شناسایی کمپلکس های باز شیف مس (II) و مولیبدن (VI) تثبیت شده بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی آهن و کاربرد آنها به عنوان نانوکاتالیزگرهای ناهمگن به ترتیب در واکنش های تراکم چند جزئی برای سنتز مشتقات پیرول و پیرانوپیرازول کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
عابد یوسفی سنتز و شناسایی سولفونیوم ایلید جدید و تعدادی از کمپلکس های فلزات واسطه آن و بررسی خواص ضدباکتری و کاتالیزوری آنها در واکنش جفت شدن سوزوکی- مایورا کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی فلزات واسطه 1917004 3 01 هفته های زوج پنج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شیمی الی فلزی 1911150 3 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شیمی فلزات واسطه 1917004 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کاربرد رایانه در شیمی 1911297 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
متون علمی شیمی 1911309 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
شیمی الی فلزی 1911150 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
متون علمی شیمی 1911309 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کاربرد رایانه در شیمی 1911297 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مباحث نوین در شیمی معدنی 1911154 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون علمی شیمی 1911309 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/08 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
شیمی الی فلزی 1911150 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی معدنی 3 1911313 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون علمی شیمی 1911309 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
متون علمی شیمی 1911309 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
شیمی معدنی 3 1911313 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کاربرد رایانه در شیمی 1911297 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مباحث نوین در شیمی معدنی 1911242 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون علمی شیمی 1911309 2 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
متون علمی شیمی 1911309 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1