اعضای هیات علمی

محمداسماعیل سامعی

محمداسماعیل سامعی

محمداسماعیل سامعی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معادلات با مشتقات جزئی هذلولی ریاضی کاربردی 2014277 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
آنالیز حقیقی 2 2014467 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
آنالیز محدب 2014469 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
ریاضیات3-معادلات دیفرانسیل 2222120 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00)
ریاضی کاربردی(1) 1314104 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
آنالیز ریاضی 2 2014346 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30)
ریاضی 3 2014002 4 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
ریاضیات 1 2211051 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
ریاضیات 1 2211051 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
ریاضی عمومی 1 2112005 3 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
آنالیز حقیقی 2 2014467 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
آنالیز ریاضی 1 2014345 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00)
آنالیز ریاضی 1 2019135 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
مبانی آنالیز ریاضی 2014094 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00)
مبانی سیستمهای دینامیکی 2014114 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
مبانی سیستم های دینامیکی 2014360 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه ریاضی 2014355 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
آنالیز ریاضی 2 2014346 4 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
آنالیز ریاضی 2014177 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2