اعضای هیات علمی

مجید حیدری

مجید حیدری

مجید حیدری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی میزان آبشستگی پایین دست دریچه های کشویی با کف بندهای صاف و زبر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
بررسی آبشستگی در پایین دست سرریز کلید پیانویی با کلیدهای پله کانی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
مقایسه آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی گابیونی با سرریز جانبی مرسوم کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/23
سمانه جوانمردخوراسگانی بررسی آبشستگی در پایین دست سرریز کلید پیانویی با کلیدهای پله کانی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
محسن مرادی مقایسه آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی گابیونی با سرریز جانبی مرسوم کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/23
شیما ابوالفتحی کالیبراسیون دریچه های کشویی و قطاعی در حالت جریان آزاد و مستغرق با استفاده از روش های الگوریتم بهینه سازی تبرید تدریجی و جامعه مورچگان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/25
معصومه اوشلی تخمین ضریب دبی در سرریزهای جانبی با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
زهرا خداکرمی اصلاح معادله ی یک بعدی دبی- اشل در سدهای پاره سنگی و کاربرد آن در کنترل سیلاب کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
مصطفی رضائی خیام بررسی میزان آبشستگی پایین دست دریچه های کشویی با کف بندهای صاف و زبر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
سمیرا صفری تخمین افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/08
فاطمه کریمی تخمین ضریب هیدرودینامیکی محیط متخلخل درشتدانه سنگدانه ای کارشناسی ارشد 1393/06/25
اکبر محمدیها بررسی توزیع رسوبات غیر چسبنده در بدنه سد پاره سنگی دکتری دانلود 1396/11/10
آرش نجاتی بررسی توزیع رسوبات غیر چسبنده در مخزن سد پاره سنگی دکتری دانلود 1396/12/08
کامران یوسفی اثرات درجه استغراق بر شدت نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی دکتری 1397/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پمپ ها و ایستگاه های پمپاژ 2224091 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
طراحی هیدرولیکی سازه ها 2224359 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
محاسبات عددی 2224064 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
هیدرولیک محاسباتی سازه های آبی 2224286 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز)(علوم و مهندسی آب) 2224084 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مدل های هیدرولیکی 2224135 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
هیدرودینامیک 1 2224344 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته(علوم و مهندسی آب) 2224082 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
هیدرولیک مجاری روباز 2224083 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
هیدرولیک مجاری رو باز تکمیلی 2224340 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
هیدرولیک محاسباتی سازه های آبی 2224286 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بهینه سازی شبکه های انتقال وتوزیع آب سازه های آبی 2224290 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
پمپ ها و ایستگاه های پمپاژ 2224091 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
پمپ ها و ایستگاه های پمپاژ 2224091 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی هیدرولیکی سازه ها 2224359 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
محاسبات عددی 2224064 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی 2 2224398 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هیدرولیک محاسباتی سازه های آبی 2224286 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روشهای محاسباتی در مهندسی آب 2224375 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مدل های هیدرولیکی 2224135 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2