اعضای هیات علمی

نسترن بهاری پور

نسترن بهاری پور

نسترن بهاری پور   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات طراحی معماری2 2813220 5 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1400
مقدمات طراحی معماری2 2813220 5 02 هرهفته شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
معماری بومی 2813214 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته یک شنبه (19:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 20:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مقدمات طراحی معماری1 2813219 5 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1400
مقدمات طراحی معماری1 2813219 5 01 هرهفته شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1400
روستا 2 2813067 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
مقدمات طراحی معماری2 2813220 5 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1399
بیان معماری 1 2813216 2 01 هفته های فرد دو شنبه (09:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (09:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
بیان معماری 1 2813216 2 02 هفته های فرد دو شنبه (09:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (09:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
مقدمات طراحی معماری1 2813219 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
برداشت از بناهای تاریخی 2813051 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
برداشت از بناهای تاریخی 2813051 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1399/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
روستا 2 2813067 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بیان معماری 1 2813216 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بیان معماری 1 2813216 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روستا 1 2813066 3 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
برداشت از بناهای تاریخی 2813051 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 20:00) 1398/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هندسه مناظر ومزایا 2813032 2 02 هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
هندسه مناظر ومزایا 2813032 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1