اعضای هیات علمی

غلامرضا خانلری

غلامرضا خانلری

غلامرضا خانلری   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی رفتار تابع زمان سنگ های گرانیتوئیدی با تاکید بر هوازدگی و خستگی دکتری دانلود 1392/06/16
یاسین عبدی لر بررسی زمین شناسی مهندسی ماسه سنگ های قرمز بالایی در جنوب قم با تاکید بر مقاومت و تغییر شکل پذیری دکتری دانلود 1393/03/27
حمیرا عثمان پور مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های آهکی شمال و شمال شرق همدان به عنوان مصالح سنگدانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
داود فریدونی مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های دگرگونی استان همدان با تاکید بر ناهمسانگردی دکتری 1392/10/25
مهدی کرمی مطالعه زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد بیستون، کرمانشاه کارشناسی ارشد 1392/12/20
وحید لطیفی مطالعه زمین شناسی مهندسی تونل انحراف آب سد گرین با تاکید بر مسایل کارست کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/05
سمیه مرادپور مطالعه اثرات زمین شناسی زیست محیطی رودخانه ونایی در منطقه بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/28
علی اکبر مومنی ارزیابی رفتار تابع زمان سنگ های گرانیتی الوند با تکیه بر خستگی و هوازدگی دکتری 1392/06/16
فروزان ناصری بررسی خواص ژئو مکانیکی سنگ های آهکی جنوب و جنوب شرق همدان به عنوان مصالح سنگدانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
فروزان ناصری مطالعه خواص ژئوماتیکی سنگ های آهکی جنوب و جنوب شرق همدان به عنوان مصالح سنگدانه ای کارشناسی ارشد 1392/06/16