اعضای هیات علمی

رضوان خوشنویس

change-logo

رضوان خوشنویس   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی پیش 1314158 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ریاضی کاربردی21) 1314105 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 2 نتیجه