اعضای هیات علمی

مسعود رنجبرمبارکه

مسعود رنجبرمبارکه

مسعود رنجبرمبارکه   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه سیستماتیکی تیره اسپرکیان در ایران دکتری دانلود 1400/08/05
مطالعات سیستماتیکی زیرتیره گاوزبانیان در ایران دکتری دانلود 1400/08/05
مطالعه سیستماتیکی جنس های Ajuga، Teucriuum و Sutellaria از تیره نعناعیان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
مطالعه سیستماتیکی جنس های پاراکاریوم، نونه آ و هلیوتروپیوم در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/27
مطالعه سیستماتیکی جنس های استرگیمواستوم، اریزیموم و قدومه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/27
فاطمه آراوند مطالعه ترکیبات فنلی و فعالیت زیستی برخی از گونه های جنس Onosma L. (تیره گاوزبان) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
رز اقبالیان مطالعه فتیوشیمیایی و فعالیت زیستی برخی از گونه های جنس Centaurea L. (تیره مرکبان) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
اعظم پاکتچی مطالعه بیوسیستماتیکی جنسL. Salvia در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
زهرا حاج مرادی مطالعه روابط تبارشناختی گونه های جنس .Trigonella L در ایران دکتری دانلود 1392/07/22
فاطمه حاج مرادی دکتری دانلود 1392/07/15
حلیمه دهقانی مطالعه بیوسیستماتیکی جنسL. Stachys در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
نرگس سادات راه چمنی مطالعه ی سیستماتیکی جنس گل میمونی (Scrophularia L.) از تیره ی گل میمونیان در ایران دکتری دانلود 1397/07/04
زهرا رنجبر مطالعه بیوسیستماتیکی تیره طوسک در ایران دکتری دانلود 1397/06/10
سیده زهرا سیدی مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی گونه های زالزالک کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
فرزانه سهیلی مطالعه بیوسیستماتیکی جنسL. Silene در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
علی عسکری مطالعه سیتوتاکسونومیکی ریزتبار Centaureineae در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
سمیه کرمی مطالعه سیستماتیکی جنس L. Erysimum در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
بهاره محمدی بررسی مقایسه ای مراحل تکوین اندام های زایشی در Scrophularia valida و Verbascum pseudodigitalis کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
سمیه محمدی اصل مطالعه سیتوتاکسونومیکی جنس Centaurea L. (Asteraceae) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
چنور محمودی مطالعه سیستماتیکی زیر تیزه های Ajugoideae، Lamioideaeو scutellarioideae از تیره نعنائیان در ایران دکتری دانلود 1397/07/04
زهرا مرادی مطالعه تاکسونومیکی تیره خواجه باشی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/21
آزاده معصومی مطالعه تاثیر پس از برداشت سالیسیلیک اسید و نیتریک اکساید بر دوام عمر، تشکیل لیگنین و خمیدگی در دو رقم ژربرای شاخه بریده کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/11
ثمینه نوری مطالعه های سیستماتیکی برخی گونه های جنس Verbascum L. (خانواده گل میمونیان) در ایران دکتری دانلود 1396/04/14
زینب نورالهی مطالعه سیستماتیکی جنس .Heliotropium L در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
فرزانه السادات هاشمی بزنجانی مطالعه تاکسونومیکی زیرتیره Boraginoideae (Boraginaceae) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی 2016336 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/26 (10:00 - 12:00)
خاستگاه گیاهان خشکی زی 2016448 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00)
ریخت شناسی گیاهی 2016599 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00)
سیستماتیک گیاهی 1 2016366 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (10:00 - 12:00)
سیستماتیک گیاهی 3 2016370 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/20 (10:00 - 12:00)
سیستماتیک گیاهی پیشرفته 2016331 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/17 (10:00 - 12:00)
سیستماتیک نظری 2016444 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/20 (14:00 - 16:00)
فلورایران 2016174 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
مبانی گیاهشناسی 2016520 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00)
اصول و روشهای رده بندی گیاهان 2016363 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
بوم شناسی پوشش گیاهی 2016324 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00)
بوم شناسی گیاهی 2016382 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
روش ها و ابزارها در سیستماتیک گیاهی 2016346 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
سیستماتیک گیاهی 2 2016368 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00)
گرده شناسی پیشرفته 2016454 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00)
تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی 2016336 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
ریخت شناسی و تشریح گیاهی 2016364 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
ساختار و تنوع گیاهی 2016552 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
سیستماتیک گیاهی 1 2016366 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
سیستماتیک گیاهی 3 2016370 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4