اعضای هیات علمی

سیدیونس نورانی مقدم

سیدیونس نورانی مقدم

سیدیونس نورانی مقدم   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اکبر ابراهیمی موقر قراردادهای زنجیره ای و آثار آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
صابر احمدی تعهدات قائم به شخص کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
بیژن بیات یکسان سازی حقوق قراردادها ونبرد فرمها دکتری دانلود 1395/12/11
فاطمه چمک قراردادهای پیش فروش ساختمان با توجه به قانون مصوب 1389 کارشناسی ارشد 1392/07/08
حمیدرضا دکامین تحلیل حقوقی فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
سوده رحیم بخش ماهیت حقوقی حق شریک در شرکت تجاری کارشناسی ارشد 1392/12/03
فاطمه رمضانی مفهوم و آثار اصل حفظ و نگهداری سرمایه در شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد 1390/12/21
محمد رمضانی اثر اغماء بر عقود جایز کارشناسی ارشد 1391/08/15
کیانوش رومی پور تحلیل مسؤولیت تضامنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد 1392/12/21
وحید زین الدینی میمند تبعیت شرط از عقد کارشناسی ارشد 1392/11/01
مهدی زهره وند مسؤولیت محدود در حقوق تجارت کارشناسی ارشد 1392/12/13
علی سیاوشی ماهیت حقوقی شرکت تعاونی سهامی عام کارشناسی ارشد 1397/06/31
طیبه عباسی اهلیت تاجر ورشکسته کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/23
مریم عظیمی بررسی تطبیقی حق اشتغال زوجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
اعظم عیوضی مطالعه تطبیقی ماهیت هیأت داوری در بازار سرمایه ی ایران و آمریکا کارشناسی ارشد 1390/11/19
محمدجواد عیوضی مطالعه تطبیقی جبران های نقض قرارداد و کارآیی آنها در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا دکتری دانلود 1396/08/02
جعفر فرمانی نظام حقوقی املاک فاقد سند رسمی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
شهره قلی پور شرایط اساسی و خاص عقد بیمه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
حسین محمودی مطالعه تطبیقی موعد ایفاء تعهدات قراردادی و براتی (حقوق ایران، حقوق مدون انگلیس، کنوانسیون های ژنو و آنسیترال در مورد برات و سفته) دکتری دانلود 1396/11/17
علی مرادی اورزمان معامله مدیران شرکتهای تجاری با خود کارشناسی ارشد 1393/06/19
شیلان مینویی شرط در اسناد تجارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
اشکان نجمایی اقدامات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران شرکت های تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 1215027 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 1215027 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حقوق تجارت 1215091 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق تجارت تطبیقی 1215209 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق تجارت 2 شرکتها 1215026 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
حقوق تجارت 2 شرکتها 1215026 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
حقوق تجارت 4 ورشکستگی 1215028 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حقوق تجارت 4 ورشکستگی 1215028 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حقوق تجارت بین المللی 1215186 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
متون حقوقی به زبان خارجی 1 1215161 1 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
متون حقوقی وزبان خارجی2 1215162 1 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (12:30 - 14:30) ترم اول 1399
حقوق تجارت 1-تجار واعمال تجار 1215223 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق تجارت 1-تجار واعمال تجار 1215223 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 1215027 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق تجارت 3 اسناد تجاری 1215027 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق تجارت 1215091 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق تجارت تطبیقی 1215209 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق تجارت 2 شرکتها 1215026 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حقوق تجارت 2 شرکتها 1215026 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حقوق تجارت 4 ورشکستگی 1215028 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2