اعضای هیات علمی

سیدمسعود ساداتی

سیدمسعود ساداتی

سیدمسعود ساداتی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دیرینه شناسی-ماکروفسیل (عملی) 2015181 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/08 (08:00 - 10:00)
دیرینه شناسی-ماکروفسیل (عملی) 2015181 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/08 (08:00 - 10:00)
دیرینه شناسی-ماکروفسیل (عملی) 2015181 1 03 هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1397/10/08 (08:00 - 10:00)
دیرینه شناسی-ماکروفسیل (نظری) 2015180 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00)
ریز رخساره پیشرفته-آزمایشگاه(عملی) 2015382 1 01 هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) 1397/10/08 (10:00 - 12:00)
ریز رخساره پیشرفته(نظری) 2015381 1 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
نمایش 6 نتیجه
از 1