اعضای هیات علمی

سعید خدابخش

سعید خدابخش

سعید خدابخش   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رسوب شناسی نهشته های کواترنری دشت قزوین دکتری دانلود 1395/08/24
تحلیل رودخانه های آوج چای وکرفس (استان های قزوین وهمدان) براساس رخساره های رسوبی،عناصر ساختاری و فرسایش کناری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
اعظم داودی رسوب شناسی نهشته های کواترنری دشت قزوین دکتری دانلود 1395/08/24
مجید صفاریان همدانی تحلیل رودخانه های آوج چای وکرفس (استان های قزوین وهمدان) براساس رخساره های رسوبی،عناصر ساختاری و فرسایش کناری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
مینا افشارنیا بررسی عوامل زمین شناسی موثر در شوری منابع آب حوضه آبریز خررود (جنوب دشت قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مینا امیری رسوب شناسی و هیدروژئومورفولوژی رودخانه های حاجی عرب، خررود و ابهررود (استان قزوین) با تاکید بر ارتباط آن در تغذیه کمی و کیفی آبخوان های مرتبط کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
رضا بابازاده مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی ماسه سنگهای سازند قرمز بالایی در جنوب غرب قزوین با تاکید بر استفاده از ماسه سنگها به عنوان سنگهای ساختمانی دکتری دانلود 1393/07/23
فاطمه بارونی نجف اباد ارزیابی زیست محیطی رودخانه شاوور(شوش، شمال غرب استان خوزستان) با تاکید بر فلزات سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
پریا بهزادتبار مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر روی وقوع زمین لغزش ها در منطقه زمان آباد، جنوب همدان کارشناسی ارشد 1392/04/17
سیدمحمود حسینی بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز رسوبات الیگو-میوسن در جنوب شهر صحنه کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
سیده زهرا حسینی عسگرابادی محیط رسوبی و مکانیسم تشکیل ریتمیت های سازند پابده در دامنه جنوب غربی کبیرکوه دکتری دانلود 1397/11/10
سیاوش رحیمی بررسی رسوبات کوهرفتی و مخروط افکنه در ناحیه آوج-رزن (استان های قزوین و همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
لیلا ساکی تاثیر لیتولوژی سنگ منشا بر مدل رسوبی ، بافت و ترکیب کانی شناسی رسوبات مخروط افکنه : برش هایی از استان های قزوین و همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
مریم شیراوند مطالعه شاخص های ژئو مورفیک و رخساره های رسوبی رودخانه بادآور (زیر حوضه سیمره، شمال غرب لرستان) کارشناسی ارشد 1391/07/08
مریم شیراوند مطالعه شاخص های ژئوموفیک و رخساره های رسوبی رودخانه بادآور (زیرحوضه سیمره، شمال غرب لرستان) کارشناسی ارشد 1392/07/08
مجید طولابی ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری، میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند امیران در جنوب غرب لرستان کارشناسی ارشد 1393/04/30
شیوا عبدالملکی بررسی بار رسوبی، رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری رودخانه قره چای در استانهای همدان و مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
رضوان عمرانی رسوب شناسی حوضه آبریز رودخانه دینور (استان کرمانشاه) با تکیه بر نوع رودخانه، پایداری کانال و رخساره های دارای پلاسر کارشناسی ارشد 1392/07/03
سیدابراهیم میرحسین زاده کشتلی 1-مطالعه رسوب شناسی و 2- پی جویی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه چشمه علی، شمال غرب دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
حمید منصوری بررسی محیط رسوبی، ژئوشیمی آلی و دیاژنز سازند پابده در شهرستان گیلان غرب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
علی مهدی نسب سماکوش چگونگی تشکیل و رخساره های رادار دون های ساحلی در منطقه میرود شهرستان بابلسر (جنوب دریای خزر) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین ساخت و رسوبگذاری 2015583 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحلیل حوضه ها 2015459 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
رسوب شناسی رودخانه ای 2015578 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
رسوب شناسی کاربردی 2015563 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
زمین ساخت و رسوبگذاری 2015583 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
متون علمی زمین شناسی 2015022 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
تحلیل حوضه ها 2015459 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
رسوب شناسی رودخانه ای 2015578 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بیابان زایی و بیابان زدایی 2015368 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
رسوب شناسی کاربردی 2015563 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زمین ریخت شناسی 2015217 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی دریایی 2015222 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی دریایی 2015222 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون علمی زمین شناسی 2015022 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
رسوب شناسی صحرایی 2015398 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رسوب شناسی(نظری) 2015184 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شناسی دریایی 2015395 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
رسوب شناسی کاربردی 2015563 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زمین ریخت شناسی 2015217 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زمین ساخت و رسوبگذاری 2015583 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2