اعضای هیات علمی

کریم سامعی

کریم سامعی

کریم سامعی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر 2 2014349 4 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (10:00 - 12:00)
نظریه حلقه ها1/جبر/ 2014295 4 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00)
جبر 1 2014348 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
ریاضی عمومی 2 2112006 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00)
جبر پیشرفته 2014472 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
ریاضی عمومی 1 2112005 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
ریاضی عمومی 1 2112005 3 08 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
معادلات دیفرانسیل 2224062 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
جبر پیشرفته 2014472 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
مباحث ویژه در نظریه حلقه ها/جبر/ 2014296 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
نظریه گراف و کاربردها 2014170 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
نظریه گراف و کاربردها 2014371 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
کدهای حلقه مبنا 2014416 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
نظریه حلقه ها1/جبر/ 2014295 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
ریاضی عمومی 1 2018006 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
نظریه کدها 2014260 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
نظریه گراف و کاربردها 2014371 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
نظریه گراف و کاربردها 2014170 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
کد گذاری (1) 2014397 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
کدهای حلقه مبنا 2014416 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2