اعضای هیات علمی

حسن سودمندافشار

حسن سودمندافشار

حسن سودمندافشار   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی ارتباط بین خودمختاری، تفکر بازتابی، نیازهای روانشناختی بنیادین، سرمایه اجتماعی و یادگیری زبان دوم در زبان-آموزان ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
مژده شعبان جهانیان بررسی ارتباط بین خودمختاری، تفکر بازتابی، نیازهای روانشناختی بنیادین، سرمایه اجتماعی و یادگیری زبان دوم در زبان-آموزان ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
مریم سادات احمدی حسن آبادی بررسی انگلیسی با اهداف ویژه رشته پزشکی در ایران: نیازهای زبانی دانشجویان یا توقعات اساتید؟ کارشناسی ارشد 1392/12/07
ندا ایزدی بررسی رابطه تأمل، جهت گیری های مدیریت کلاس و ادراک معلمان زبان انگلیسی از راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان با دستاورد زبانی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/12/18
مهسا بیات A Large-Scale Investigation into Language Learning Strategies Adopted by Successful and Less Successful Iranian EFL Learners and the Impact of Strategy Instruction on the Less Successful Learners’ L2 Achievement کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
محمد باقریه بررسی فعالیت های توجه بخشی (آگاه سازی) مربوط به دستور زبان و واژگان دوره های جدید آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/11/30
بتول جمشیدی بررسی رابطهی بین هویت حرفهای، هویت سازمانی، خودکارآمدی، رضایت شغلی، استفاده ازراهبردهای انگیزشی و عملکرد شغلی مدرسان ایرانی زبان انگلیسی: مدل سازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
سیده شیوا حسینی یار بررسی رابطه بین رشد حرفه ای، آموزش تأملی، خود کارآمدی و عملکرد شغلی مدرسان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
رئوف حمزوی رابطه میان تفکر انعکاسی، اضطراب شنیداری، استفاده از راهبردهای شنیداری و درک شنیداری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در سطوح متوسطه و پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/03
دایان خاسمی رابطه بین باورها، سبک های یادگیری زبان، ابهام پذیری و مهارت شنیداری دانشجویان سال آخر کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
کیانوش خیرابادی عنوان: بررسی رابطه ی بین تمایل به برقراری ارتباط زبانی، خودکارآمدی، خودتنظیمی و توانایی نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
شادی دنیایی ثبتِ تأملی وقایع مدرسان ایرانی زبان انگلیسی و تـأثیر آن بر رشد حرفه ای و تقویت هویت حرفه ای آنها دکتری دانلود 1398/10/28
شادی دنیایی بررسی نگرش مدرسان زبان انگلیسی ایران به آموزش انتقادی و آموزش انعکاسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/12
مهدی دوستی طراحی، اجرا و ارزیابی یک دوره ی رشد حرفه ای جهت معلمان زبان انگلیسی ایران دکتری دانلود 1396/11/25
حسن رادی اربابی رابطه تفکر انتقادی، یادگیری خودتنظیمی و مهارت نوشتن در دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد 1392/07/01
مسعود رحیمی ملکشان بررسی ارتباط بین تفکر انتقادی، تفکر انعکاسی و هوش عاطفی با مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مجتبی رمضانی بررسی تأثیر آموزش مستقیم راهبردهای شنیداری و استفاده از منابع شنیداری فشرده بر تقویت مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1392/12/21
اعظم رنجبر بررسی تطبیقی مراحل بلاغی بکاررفته در بخش های متدولوژی وسؤالات پژوهش مقالات علمی زبان شناسی کاربردی منتشرشده داخلی و بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
فرزانه سرلک ارتباط میان آگاهی فراشناختی از راهبردهای درک شنیداری، هوش هیجانی، خودکارآمدی، سبک های یادگیری و درک شنیداری فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
کمال الدین طاهرنیا بررسی رابطه میان تمایل به برقراری ارتباط کلامی، خودتنظیمی، انگیزه با خواندن و درک مطلب انگلیسی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نعیمه عرفانی مقدم بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تمایل به برقراری ارتباط کلامی، استقلال و موفقیت تحصیلی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
احمد عساکره بررسی مشکلات مهارت گفتاری دانشجویان ایرانی سال اول و سال آخر زبان انگلیسی از دیدگاه خود ایشان و مدرسین زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مجتبی فراهانی آموزش انعکاسی معلمان و تفکر انعکاسی زبان آموزان: بررسی موانع و مشکلات از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
علی قادری تاثیر آگاهی واژه شناختی و جنسیت بر توسعه لغات دانش آموزان دبیرستان در مدارس ایران کارشناسی ارشد 1393/11/19
زهرا قاسمی باورها و عملکرد معلمان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
شبنم قاسمی Exploring Iranian EFL Teacher's Perceptions of and Barriers to Professional Development کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/14
فرزانه کسرائی نژاد بررسی عقاید و ویژگیهای مدرسان انگلیسی با اهداف ویژه و مدرسان عمومی: تفاوت ها و شباهت ها کارشناسی ارشد 1392/12/14
بهروز کلانتری بررسی باورهای انگلیسی به عنوان زبان خارجه و فراگیران انگلیسی برای اهداف علمی نسبت به اجزای زبان و موفقیت آنان در یادگیری این اجزاء کارشناسی ارشد 1392/07/07
مهسا مرادی فر بررسی رابطه بین آگاهی انتقادی فرهنگی،هویت سازمانی،خود کارآمدی،آموزش تأملی و عملکرد شغلی معلمان ایرانی زبان انگلیسی بر اساس مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/08
امین مهرشاد بررسی رضایت شغلی، هدفمندی، سواد فناوری، سرمایه اجتماعی، مدرک دانشگاهی، جنسیت و عملکرد شغلی معلمان ایرانی آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با روش مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/14
حسین موثق بررسی آگاهی انتقادی معلمان زبان انگلیسی و ایجاد هویت انتقادی آنها دکتری دانلود 1398/06/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انگلیسی برای اهداف ویژه 1216177 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تحقیق در آموزش زبان 1216156 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 1216166 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ترجمه اسناد رسمی 1216220 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روش های تدریس مهارت های زبان 1216174 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان 1216159 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
انگلیسی برای اهداف ویژه 1216177 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تحقیق در آموزش زبان 1216156 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 1216166 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ترجمه اصطلاحات و عناصر فرهنگی 1216222 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش های تدریس مهارت های زبان 1216174 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان 1216159 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
انگلیسی برای اهداف ویژه 1216177 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحقیق در آموزش زبان 1216156 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 1216166 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ترجمه متون اقتصادی 1216042 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترجمه مکاتبات و اسناد 2 زبان دوم 1216046 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تدریس مهارت های زبان 1216174 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
انگلیسی برای اهداف ویژه 1216177 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ترجمه مکاتبات و اسناد 1 زبان دوم 1216045 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2