اعضای هیات علمی

طاهره حق طلب

change-logo

طاهره حق طلب   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم مظلومیان نقش واسطه ای خودکارآمدی عمومی در رابطه بین عوامل شخصیتی روان رنجوری، برون گرایی ، وظیفه مداری و کیفیت زندگی در سالمندان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/10
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون های روانشناختی 2 1313090 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
انگیزش و هیجان 1313209 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
انگیزش و هیجان 1313040 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 1313033 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی تحول دینداری 1313237 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آزمون های روانشناختی 2 1313090 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
انگیزش و هیجان 1313209 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
انگیزش و هیجان 1313040 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روانشناسی تحول دینداری 1313237 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آزمون های روانشناختی 1 1313089 2 01 هفته های فرد دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/12 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول روانشناسی بالینی 1313091 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/11/12 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 1313033 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روان شناسی اجتماعی 1313159 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روانشناسی کودکان استثنایی 1313211 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/11 (12:00 - 14:00) ترم اول 1399
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 1313104 2 01 هفته های فرد سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1399/11/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 15 نتیجه
از 1