اعضای هیات علمی

وحید پاشایی

وحید پاشایی

وحید پاشایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ تشیع در ایران(از آغاز تا صفویه) 1228023 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران(1)(دوره صفویه تا پهلوی) 1223051 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دوره جمهوری اسلامی ایران ( 2 1223065 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تاریخ اسلام 1221105 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تاریخ اسلام 1221105 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تاریخ تحلیلی امام علی (ع) 1223086 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تاریخ صدر اسلام و زندگی ائمه 1228015 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
جریان ها و جنبش های سیاسی معاصر 1223058 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تاریخ تشیع در ایران(از آغاز تا صفویه) 1228023 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
صلاحیت های مدرسی و روش تدریس انقلاب اسلامی 1223050 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تاریخ صدر اسلام و زندگی ائمه 1228015 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دوره جمهوری اسلامی ایران ( 2 1223065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ تشیع در ایران(از آغاز تا صفویه) 1228023 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جریان ها و جنبش های سیاسی معاصر 1223058 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تاریخ صدر اسلام و زندگی ائمه 1228015 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تاریخ وتمدن اسلامی ایران 1223021 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1