اعضای هیات علمی

وحید ورشاویان

وحید ورشاویان

وحید ورشاویان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پدیده های زیان بخش جوی(هواشناسی کشاورزی) 2224225 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 05 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سنجش از دور تکمیلی 2224385 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مدلسازی وآشنایی بامدلهای هواشناسی کشاورزی 2224312 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
هواشناسی کشاورزی محصولات خاص 2224384 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اقلیم شناسی در کشاورزی(هواشناسی کشاورزی) 2224224 3 01 نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پدیده های زیان بخش جوی(هواشناسی کشاورزی) 2224225 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل خشکسالیها ومدیریت بحران 2224331 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنجش از دور تکمیلی 2224385 3 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدلسازی وآشنایی بامدلهای هواشناسی کشاورزی 2224312 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
هواشناسی کشاورزی محصولات خاص 2224384 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 02 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
هوا و اقلیم شناسی 2211014 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 17 نتیجه
از 1