اعضای هیات علمی

محمدعلی زلفی گل

محمدعلی زلفی گل

محمدعلی زلفی گل   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارائه و ارزیابی فناوری های نوین برای فرآیند تغلیظ آب گوجه فرنگی به منظور بهبود شاخص های کیفی و انرژی مصرفی در تولید رب گوجه فرنگی دکتری دانلود 1400/09/30
طراحی منطقی ، سنتز و کاربردهای کاتالیزورها ی بیولوژ یک ، مغناطی سی و چارچوب فل ز-آلی جد ید در تهیه ترکیبا ت هتروسیکل نیتروژ ندار شش عضوی دکتری دانلود 1400/07/22
سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با اوره در تهیه برخی N- هتروسیکل های 5 و 6 عضوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
سنتز و کاربرد یک کاتالیزور نانومغناطیسی پلیمری جدید عامل دار شده با اوره در سنتز مشتقات جدید پیریدینی با تکه های سولفونات و سولفونامید کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/25
سنتز و کاربرد کاتالیزوری چار چوب های فلز -آلی حامل گروه های عاملی سولفونات در تهیه ترکیبات پیریدو ]3،2-[d پیریمدین ها کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/25
سنتز نانو کاتالیزورهای چارچوب های فلز-آلی و نمک های آلی هدفمند جدید بر پایه پیریدین، فنانترولین و استفاده از آنها در سنتز کرومن ها، پیرازول ها، آکریدین ها، ایمیدازول ها، کوینوکسالین ها، آمین های استخلاف دار، واکنش های کوپلینگ و اکسیداسیون دکتری دانلود 1399/11/29
ایازی نصرآبادی رویا سنتز و کاربرد مشتقات سولفامیک و سولفونیک اسید و فرمهای نانو و نانو مغناطیسی آنها در سنتز دکتری دانلود 1394/06/31
درخشان پناه فاطمه کاربرد تریتیل کلرید، 4,4-دی سولفونیک-4,4-دی پیریدینیوم کلریدو تری اتیل آمونیوم استات در سنتز آمیدو آلکیل فنول ها.... دکتری دانلود 1396/07/02
ملائکه پور سیده مینا کاربرد معرف های N-هالو برای سنتز انواع ترکیبات هتروسیکلی آکسو و آزو دکتری دانلود 1393/11/18
حسین احمدی سنتز و کاربرد کاتالیزوری چار چوب های فلز -آلی حامل گروه های عاملی سولفونات در تهیه ترکیبات پیریدو ]3،2-[d پیریمدین ها کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/25
سعید بابایی سنتز نانو کاتالیزورهای چارچوب های فلز-آلی و نمک های آلی هدفمند جدید بر پایه پیریدین، فنانترولین و استفاده از آنها در سنتز کرومن ها، پیرازول ها، آکریدین ها، ایمیدازول ها، کوینوکسالین ها، آمین های استخلاف دار، واکنش های کوپلینگ و اکسیداسیون دکتری دانلود 1399/11/29
نرگس زارعی سنتز و کاربرد یک کاتالیزور نانومغناطیسی پلیمری جدید عامل دار شده با اوره در سنتز مشتقات جدید پیریدینی با تکه های سولفونات و سولفونامید کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/25
فضل الحق فضل سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با اوره در تهیه برخی N- هتروسیکل های 5 و 6 عضوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
سیما کلهر طراحی منطقی ، سنتز و کاربردهای کاتالیزورها ی بیولوژ یک ، مغناطی سی و چارچوب فل ز-آلی جد ید در تهیه ترکیبا ت هتروسیکل نیتروژ ندار شش عضوی دکتری دانلود 1400/07/22
میثم یاری طراحی، سنتز، شناسایی و کابرد برخی مایعات یونی و نمک های مذاب جدید بر پایه ایمیدازولیوم، بی پیریدینیوم و فسفونیوم معمولی نانو و نانومغناطیس در سنتز ترکیبات هتروسیکل... دکتری دانلود 1396/04/17
طاهره آزادبخت سنتز مشتق جدید از باز های جنز با ساختار شبیه آدنین-تیمین و سنتز،شناسایی و کاربرد نانو کاتالیزور های مغناطیسی جدید پالادیوم در واکنش های سوزوکی و میزوکی-هک دکتری دانلود 1393/08/17
محمد آزادمنش 1- سنتز مشتقات فتالازین دی اون ها و پیریدازین دی اون ها؛ 2- بنزیل زدایی مشتقات هگزا آزا ایزوورتزیتان و ساخت دی بنزیل پارابانیک اسید؛ 3- استفاده از-CuSO4 KMnO4 در سنتز ایمیدازولها و کینوکسالینها دکتری دانلود 1393/11/11
سیمین اسدآبادی اثر مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیوم بر کشش بین سطحی سیستم تولوئن- آب در دما و پی اچ های مختلف و درحضور الکترولیت های تک ظرفیتی دکتری دانلود 1393/06/02
سعید اعلائی سنتز مایع یونی، نمک مذاب جدید و سولفونیک اسید جدید نانو بر پایه متیل ایمیدازول، 6،2-دی متیل پیریدین، سیانوفرم و کاربرد آنها در سنتز برخی از ترکیبات آلی از جمله مشتقات دی هیدرو پیریمیدین، بنزو کرومن و بنزایمیدازول دکتری دانلود 1396/04/20
جواد افسر سنتز ترکیبات هگزا هیدروکینولین، تتراهیدروبنزو پیران و کومارین با استفاده از سولفونیک اسید نشانده شده بر روی ایمیدازول و پیریدین (مایعات یونی بر پایه ایمیدازول و پیریدین) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/03
جواد افسر طراحی، سنتز و کاربرد نانو کاتالیزگرهای جدید بر پایه متیل ایمیدازول، Fe3O4 و ملامین در سنتز کرومنها، پیرازولو]4،3-[bپیریدینها، 1-آمیدو آلکیل فنولها و (´3-ایندولیل)پیرازولو]4،3-[bپیریدینها و حلقه گشایی اپوکسیدها دکتری 1398/06/23
فاطمه افشارنادری سنتز وانادیم اکسو فتالو سیانین مغناطیسی و سیلیکا وانادیک اسید و مایع یونی بر پایه متیل ایمیدازول و ... کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
میلاد اقایی انارکی تهیه نانو ذرات مغناطیسی فسفردار حاوی لیگاندهای شیف باز و کاربرد آنها در تشکیل پیوند کربن-کربن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
علیرضا اویسی سنتز مشتقات پورفیرین و تهیه و کاربرد چارچوبهای آلی-فلزیو پلیمرهای متخلخل دکتری دانلود 1394/03/18
سعید باقری سنتز مایعات یونی و نمکهای مذاب در سایز نانو بر پایه متیل ایمیدازول، پیرازین،لوتیدین، تری فنیل فسفین، نانو ذرات Sno2 نانو کامپوزیت Ag-Tio2 و کاربرد آنها در سنتز برخی از ترکیبات آلی از جمله پلی هیدر کینولین ها، المیدو آلکیل نفتولها، 1،2،4،5 تترا استخلافی آیمیدازولها و آمینو آلکیل نفتولها دکتری دانلود 1394/10/01
ندا بهرامی نژادصفا سنتز کبالت فتالو سیانین مغناطیسی، سیلیکا وانادیک اسید و مایع یونی بر پایه ایمیدازول و ... کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
مرتضی ترابی طراحی، سنتز و شناسایی کاتالیزورهای مایعات یونی مغناطیسی بر پایه فسفونیم و نانوذرات مغناطیسی حامل گروه های سولفونیک اسید جدید و استفاده کاتالیزوری آن ها در تهیه 2-آمینو بنزوتیازولو متیل نفتول ها، آمیدوآلکیل نفتول ها و 2-آمینو-3-سیانو پیریدین ها کارشناسی ارشد 1398/06/23
زهرا تنباکوچیان سنتز هتروسیکل های جدید بر پایه کینولین دکتری 1398/04/11
امیرمهدی توسلی طراحی، سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزور نانوذرات مغناطیس شبه پلیمری حاوی اتصال دهنده اوره در تهیه مشتقات پیریدینی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/30
فاطمه جلیلی سنتز و کاربرد فرم های جدید نانو SBA-15 و ذرات مغناطیس حاوی گروه های عاملی فسفروس اسید در سنتز ترکیبات پیریدو [2,3-d] پیریمیدین، تترا هیدرو پیریمیدو [4,5-b] کینولین و پیریمیدو [4,5-b] کینولین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
زهرا حیدری بهینه سازی فرآیند خشک کردن آب هندوانه در خشک کن پاششی با روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
سید مولا خاتمی ررسی انواع نانو ذرات و نانو لوله از قبیل تیتانیا حمایت شده با کاتالیزورهای همگن نظیر فریک تری کلرید، کلروسولفونیک اسید و هتروپلی اسید پرایسلر به عنوان سیستمهای کاتالیزوری در واکنشهای مختلف آلی نظیر سنتز هتروسیکلها، ترکیبات دی آلیل و اکسایش گروه های عاملی دکتری دانلود 1348/10/11
وحید خاکی زاده سنتز و استفاده از نانو کاتالیست های مغناطیسی ، مایعات یونی جدید ، سیستم های آکواپونیک جدید و مطالعات کامپیوتری آن ها در واکنش های کوپلینگ کربن –کربن و کربن –هترو اتم ، بنز ایمیدازول ها ، ایمیدازول ها ،زانتن ها ، تراکم متقاطع آلدهید ها و تغییر و تبدیل گروه های عاملی . دکتری دانلود 1393/03/31
معصومه دارایی سنتز تری آریل متانها، تتراهیدروپیریدین ها و 1- آمیدو آلکیل- 2- فنل ها با استفاده از نانوکاتالیزور اسیدی جامد و سولفونیک اسید ایمیدازولیوم کلراید به عنوان مایع یونی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/02
محمد دشته سنتز و کاربرد نانو نمکهای مذاب بر پایه کبالت فتالوسیانین و 10،1- فنانترولین تری نیترو متانید در سنتز برخی از ترکیبات هتروسیکل آلی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
جمشید رختشه عنوان: سنتز و شناسایی کمپلکس های کبالت(II)، منگنز(III)، نیکل(II) و مولیبدن(VI) با بازهای شیف دو، چهار و پنج دندانه غیر متحرک بر روی نانولوله های کربنی و نانوذرات فلزی و همچنین کاربرد کاتالیستی آنها در واکنش های آلی دکتری دانلود 1395/11/13
ظهیر رضانژادبردجی سنتز6،4،2 تری آریل پیریدین ها در مجاورت کاتالیزگر تریتیل کلرید تحت شرایط بدون حلال و ترلکم آلدولی متقاطع با استفاده از سولفونیک اسید نشانده شده بر روی پیریدین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
فاطمه رفیعی مقدم گوگرد زدایی از سوخت مایع مدل توسط مایعات یونی و حلال آمینو اتری از دیدگاه های سینتیکی و تعادلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عذرا زارعی سنتز و کاربرد کاتالیزگرهای مایع یونی و نانو ساختار مغناطیسی جدید بر پایه آمونیوم در سنتز پیران ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
محمود زارعی تهیه و کاربرد سولفونیک اسیدهای عامل دار شده توسط نمکهای پیریدنیوم و ایمیدازولیوم کلراید قرار گرفته بر روی سیلیکاژل به عنوان نانو کاتالیزور ناهمگن در سنتز برخی از ترکیبات آلی کارشناسی ارشد دانلود 1348/10/11
محمود زارعی طراحی، سنتز و کابرد مایعات یونی هدفمند بر پایه ایمیدازول، پیریدین، تترا بوتیل آمونیوم و کاتالیزورهای نانو سیلیکا، نانو سیلیکای مغناطیسی و تریتیل برماید در واکنش های حلقه گشایی اپوکسیدها، جانشینی ایپسو، نیتراسیون، کوپلینگ C-C، و سنتز هگزا هیدروکینولین ها، اسپایرو پیرانها و دی بنزو زانتن ها دکتری دانلود 1395/12/21
حسن سپهرمنصوری سنتز و کاربرد نانو کاتالیزور های پلیمری و چارچوب آلی- فلزی حامل گروه های عاملی فسفروس و سولفونیک اسید در سنتز ترکیبات پیریمیدو [5،4-b] کینولین ها و اسپایرو-اکس ایندول ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
نگین سرمستی سنتز استرها به کمک کاتالیزور زیرکونیم (IV) اکسی کلراید تحت شرایط مایکروویو در غیاب حلال و بهینه کردن شرایط واکنش با استفاده از محاسبات نرم افزاری و مطالعه روابط کمی ساختار- فعالیت برخی مشتقات برخی تری آزین، سولفونامید و کربوکسامید با استفاده از روش های محاسباتی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
سمانه صادق زاده نماور شبیه سازی، طراحی و ساخت خشک کن خلأیی پاششی با ریز ذره ساز آلتراسونیک به منظور تولید پودر از عصاره ریشه کاسنی و برگ کنگرفرنگی و تعیین برخی خصوصیات مورفولوژیکی پودرها بر اساس پردازش تصویر دیجیتال دکتری دانلود 1396/11/18
رسول صالحی مرتب سنتز ترکیبات کارباماتو آلکیل فنول با استفاده از کاتالیزور 3-متیل-1- سولفونیک اسید ایمیدارولیوم کلراید و ... کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
یونس عباسی سنتز کرومن ها، پیرانو] 2،3-[c پیرازول ها، دی هیدروپیریمیدینون ها و هگزاهیدروکینولین ها با استفاده از کاتالیزورهای جدید نانومغناطیسی تیتانو مگنتیت عامل دار شده با گروه های سولفونیک اسید و کاتالیزور اسید آمینه لوسین دکتری دانلود 1395/11/27
سعید علایی سنتز مایع یونی، مایع یونی جدیدو سولفونیک اسید جدیدنانو بر پایه متیل ایمیدازول، 2و6- دی متیل پیریدین، سیانوفرم و کاربرد آنها.... دکتری دانلود 1396/04/20
سیده تکتم فعال رستگار استفاده از ملامین تری سولفونیک اسید و مایعات یونی به عنوان کاتالیزور و واکنش یوگی در تبدیل گروه های عامل آلی دکتری دانلود 1348/10/11
حسین قادری سنتز نانو متا سیلیکا سولفوریک اسید و استفاده از آنها درسنتز مشتقات 3و4 دی هیدرو پیریدین و ... کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
فاطمه کریمی طراحی، سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزگری نانوذرات مغناطیسی جدید با اتصال دهنده های فسفات و اوره برای سنتز آکریدین ها، پیریدین ها و کینولین ها دکتری دانلود 1399/08/28
فاطمه کریمی تبار استفاده از آلوم و N, 6 دی برمو -6- کلرو -3و4 دی هیدرو -2H - دکتری دانلود 1394/11/10
فاطمه کریمی تبار استفاده از آلوم وN، 2-دی برمو-6- کلرو-4،3-دی هیدرو-2H-بنزو][e ]4،2،1[ تیا دی آزین-7-سولفونامید-1،1-دی اکسید به عنوان کاتالیزور در سنتز تک ظرفی مشتقات بیس پیرازول، بیس ایندول، کربازول، پیران، پیرانوپیرازول و فتالازین دکتری دانلود 1394/11/10
سارا لعلی ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت ضدباکتریایی برخی از ترکیبات هتروسیکلی جدید برعلیه چند گونه از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
سوما ماجدی سنتز موثر و سبز مشتقات جدیدی از ایندنو [d-2,1] پیریمیدین 2،5- دی اون ها، پیرازولو [a-2,1] پیریدازین 5،8 دی اون ها و پیریدازینو [a-2,1] ایندازولو 1،6،9- (H11)- تری اون ها از طریق واکنشهای چند جزئی تک مرحله ای به وسیله ی کاتالیزورهای مایع یونی 1-متیل ایمیدازولیوم تری نیترو متانید و 1-متیل ایمیدازولیوم تری سیانو متانید در شرایط بدون حلال دکتری دانلود 1397/11/16
لیلا محمدی ساخت و شناسایی نانو کاتالیزور های مغناطیسی مس و کاربرد آنها در ایجاد پیوندهای C-C ، C-N و اشمنموزر و واکنش های کلیک و شبه بایلیس هیلمن دکتری 1396/07/10
معصومه محمودابادی سنتز و شناسایی لیگاندهای بازشیف بزرگ حلقوی و بزرگ غیرحلقوی حاوی یک یا دو واحد پی پیرازینی و کمپلکسهای آنها با تعدادی از یونهای فلزات واسطه و مطالعه خواص ضد سرطانی و ضد باکتریایی آنها دکتری دانلود 1396/12/05
سعید مرادی طراحی منطقی، سنتز و کاربرد نانو کاتالیزگرهای حاوی تکه های فسفروس و سولفونیک اسید در سنتز .... کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/28
نوید منصوری سنتز مایع یونی جدید نانو بر پایه 2،'2-بی پیریدین و استفاده از آن در تهیه ی مشتقات 2-آریل-5-متیل-3،2-دی هیدرو-H1-3-پیرازولون و 4،3-دی هیدرو پیرانو-[c]-کرومن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
احمد موسوی تاشار سنتز پیرانوپیرازول ها و هگزا هیدروکینولین ها با استفاده از تریتیل کلرید به عنوان یک ارگانوکاتالیست کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
منیره نوازنی استفاده کاتالیزگری از نانو اسیدهای جامد آلی و نانو ذرات مغناطیس بر پایه اوره ی حاوی برچسب های سولفونیک اسید در سنتز آریل بیس پیرانیل متان ها و 2-آمینوبنزوتیازولومتیل نفتل ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
مهدیه نوازنی استفاده کاتالیزگری از نانو ذرات مغناطیس بر پایه تیواوره دی اکسید و ایمیدازول حاوی برچسب های سولفونیک اسید در سنتز بیس پیرازول ها، پیرانوپیرازول ها و آریل بیس پیرانیل متان ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
احسان نوروزی زاده بنا استفاده از سولفونیک اسیدهای عامل دار شده توسط نمک های ایمیدازولیوم کلرو آلومینات در سنتزدای هیدروپیرانوپیرازول ها، بیس آمیدو الکیل-2 نفتول ها، N-سولفونیل ایمین ها، بنزوکرومن ها و سنتز دای هیدرو پیرانوپیرازول ها توسط ال- لوسین کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
احسان نوروزی زاده بنا طراحی منطقی و سنتز مایعات یونی میکرو و نانو حاوی تکه های استیک و سولفونیک اسید و کاربرد آنها در سنتز بیس پیرازولیل متانها، اسپایرو پیرانها و واکنش های حلقه گشایی اپوکسیدها، سولفوناسیون و نیتراسیون دکتری دانلود 1395/12/10
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی آلی پیشرفته 1911135 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
سنتز پیشرفته 1911270 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (11:00 - 13:30) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سنتز مواد آلی 1911072 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
شیمی آلی پیشرفته 1911135 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
سنتز پیشرفته 1911270 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
شیمی آلی 1 1911045 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سنتز مواد آلی 1911072 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شیمی آلی پیشرفته 1911135 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مباحث نوین در شیمی آلی 1911228 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
شیمی آلی 1 1911045 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مباحث نوین در شیمی آلی 1911162 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سنتز مواد آلی 1911072 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سنتز پیشرفته 1911270 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی آلی 1 1911045 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1