اعضای هیات علمی

علی محمد قدسی

علی محمد قدسی

علی محمد قدسی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغییرات اجتماعی 1312048 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی پزشکی 1312028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1312012 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1312035 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی صنعتی 1312064 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2 1312013 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1