اعضای هیات علمی

علی محمد قدسی

علی محمد قدسی

علی محمد قدسی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغییرات اجتماعی 1312048 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی پزشکی 1312028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1312012 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1312035 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی صنعتی 1312064 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2 1312013 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1