نحوه رزرو میهمانسرا

نحوه رزرو میهمانسرا


1- تنظیم درخواست اسکان با مشخصات (تاریخ اقامت، تعداد نفرات، شماره همراه، شماره فاکس) از طریق ستاد رفاهی دانشگاه مربوطه.

2- ارسال درخواست اسکان به شماره 38380802-081

3- پس از دریافت جواب مثبت از مدیریت میهمانسراهای دانشگاه بوعلی­ سینا، واریز هزینه اسکان به شماره حساب 5652189945 بانک ملت با شمارۀ شبایIR03012/000/000/000/5652189945 و شمارۀ کارت 6104337849181738 از شناسۀ واریز  2801112 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بوعلی سینا و ارسال فیش بانکی به شماره 38380802-081

4- دریافت معرفی ­نامه از مدیریت میهمانسرای دانشگاه بوعلی­ سینا جهت اسکان در میهمانسرای موردنظر.

آدرس کوتاه :