رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی

رشته

دانشکده

مقطع

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

پیرادامپزشکی

کارشناسی

کاردانی دامپزشکی

پیرادامپزشکی

کاردانی

بهداشت مواد غذایی

پیرادامپزشکی

کارشناسی

شیمی کاربردی

شیمی

کارشناسی

شیمی محض

شیمی

کارشناسی

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

صنایع غذایی بهار

کارشناسی

علوم سیاسی

علوم اقتصادی و اجتماعی

کارشناسی

روانشناسی

علوم اقتصادی و اجتماعی

کارشناسی

جامعه شناسی

علوم اقتصادی و اجتماعی

کارشناسی

حسابداری

علوم اقتصادی و اجتماعی

کارشناسی

اقتصاد

علوم اقتصادی و اجتماعی

کارشناسی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

علوم انسانی

کارشناسی

حقوق

علوم انسانی

کارشناسی

زبان و ادبیات عربی

علوم انسانی

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

علوم انسانی

کارشناسی

علوم تربیتی

علوم انسانی

کارشناسی

زبان و ادبیات فرانسه

علوم انسانی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

علوم انسانی

کارشناسی

ایران شناسی

علوم انسانی

کارشناسی

آمار

علوم پایه

کارشناسی

ریاضیات و کاربردها

علوم پایه

کارشناسی

فیزیک

علوم پایه

کارشناسی

زمین شناسی

علوم پایه

کارشناسی

زیست شناسی گیاهی

علوم پایه

کارشناسی

علوم ورزشی

علوم ورزشی

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

فنی تویسرکان

کارشناسی

مهندسی صنایع

فنی کبودرآهنگ

کارشناسی

مهندسی عمران

فنی کبودرآهنگ

کارشناسی

مهندسی شهرسازی

فنی کبودرآهنگ

کارشناسی

مهندسی برق

فنی و مهندسی

کارشناسی

مهندسی صنایع

فنی و مهندسی

کارشناسی

مهندسی عمران

فنی و مهندسی

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

فنی و مهندسی

کارشناسی

مهندسی مکانیک

فنی و مهندسی

کارشناسی

مهندسی مواد و متالورژی

فنی و مهندسی

کارشناسی

علوم و مهندسی آب

کشاورزی

کارشناسی

مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)

کشاورزی

کارشناسی

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

کشاورزی

کارشناسی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کشاورزی

کارشناسی

علوم و مهندسی باغبانی

کشاورزی

کارشناسی

علوم و مهندسی خاک

کشاورزی

کارشناسی

علوم دامی

کشاورزی

کارشناسی

گیاه پزشکی

کشاورزی

کارشناسی

مهندسی ماشین های صنایع غذایی

کشاورزی

کارشناسی

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان

کارشناسی

حسابداری

مدیریت و حسابداری رزن

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

مدیریت و حسابداری رزن

کارشناسی

مدیریت دولتی

مدیریت و حسابداری رزن

کارشناسی

مدیریت صنعتی

مدیریت و حسابداری رزن

کارشناسی

باستان شناسی

هنر و معماری

کارشناسی

مهندسی معماری

هنر و معماری

کارشناسی

ارتباط تصویری

هنر و معماری

کارشناسی

نقاشی

هنر و معماری

کارشناسی