نشریه مطالعات فرهنگی پلیس

 

صاحب امتیاز

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا
 
مدیر مسئول
دکتر سلمان امیری لرگانی
 
سردبیر
دکتر محمد رضا یوسف زاده