Faculty Members

Sepehri Ali

Sepehri Ali

Sepehri Ali   (FA Page)

Associate Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
اثر اسیدسالیسیلیک ، اسیداسکوربیک و کلرید کلسیم بر رشد و عملکرد دو رقم جدید نخود کابلی در شرایط دیم M.S 1400/06/10
اثر زئولیت واسید هیومیک بر رشد، عملکرد واجزای عملکرد دو رقم نخود در شرایط دیم M.S 1400/11/30
اثر ترکیبات نانو و تخفیف دهنده های تنش بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه گندم تحت تنش کمیود آب Ph.D 1398/11/23
اثر کلرید کلسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد عدس تحت رژیم های مختلف آبیاری M.S 1395/11/13
ارزیابی تنش رطوبتی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره با استفاده از شاخص های تحمل در همدان M.S 1392/10/07
تأثیر محلول پاشی روی و نیتروژن بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم M.S 1399/07/30
اثر نیتروپروساید سدیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای قرمز تحت تنش کم آبی M.S 1392/06/30
بررسی توان رقابتی و خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط فزونی مس Ph.D 1398/06/30
کاربرد علف کش ایمازاتاپیر با کود آهن و روی در کنترل علف های هرز و تولید علوفه و بذر یونجه(Medicago sativa L.) رقم همدانی. M.S 1396/12/23
اثر سالیسیلیک اسید برخصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی کاملینا (Camelina sativa)تحت تنش شوری و دمای پایین M.S 1397/11/24
اثر محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر رشد و عملکرد گیاه کاسنی تحت تنش کمبود آب M.S 1392/10/24
: اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی و مصرف اسید هیومیک بر رشد و عملکرد دو رقم لوبیا (Phasaeolous vulgaris) M.S 1395/10/26
ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل به تنش رطوبتی در خویشاوندان وحشی (Aegilops tauschii) وارقام هگزاپلویید (Triticum aestivum) گندم M.S 1397/10/25
اثرات سیلیکون بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد ارزن معمولی در رژیم های مختلف آبیاری M.S 1392/10/24
ارتقاء کیفیت و بنیه بذور زوال یافته بادام زمینی با استفاده از تیمارهای هورمونی و غیرهورمونی تحت درشرایط تنش های مهم غیرزنده Ph.D 1396/06/22
اثر پراکسید هیدروژن بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گاودانه در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای تحت تنش شوری M.S 1394/10/14
بررسی اثرات قارچ میکوریزا و پرایم بذر در مزرعه بر کارایی زراعی فسفر و خصوصیات زراعی ذرت M.S 1392/10/17
اثر تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد بادام زمینی M.S 1393/09/26
اثر نانو کود آهن، روی و کیتوزان بر رشد و عملکردد لوبیا قرمز تحت تنش خشکی M.S 1395/11/17
اثر تراکم بوته و کود زیستی بر ویژگی های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی M.S 1393/09/25
ارزیابی خصوصیات رشدی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاهچه سیر تحت تاثیر فلزات سنگین در شرایط تنش شوری Ph.D 1397/04/31
اثر نانو مواد و کاهنده تنش بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه جو تحت تنش شوری Ph.D 1397/01/22
تاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود ( (Cicer arietinum L .تحت تنش خشکی آخر فصل M.S 1394/10/06
اثر کود زیستی نیتروکسین، کود سبز ماشک و تریتیکاله بر کاهش آلودگی علف های هرز، عملکرد، اجزا عملکرد ذرت (Zea mays) M.S 1392/12/20
ارزیابی ارزش غذایی یونجه همدانی تحت تاثیر کود آلی پوهوموس و کودهای شیمیایی M.S 1392/04/09
اثر مواد کاهنده تنش و ضد تعرق بر کمیت و کیفیت بذر نخود تحت رژیم های مختلف آبیاری Ph.D 1397/11/10
اثر کشت مخلوط دو ژنوتیپ لوبیا چیتی بر کاهش خسارت علفهای هرز M.S Download 1394/11/04
اثر زمان قطع آبیاری و کود نیتروژنه بر برخی شاخص های آگروفیزیولوژیک، کیفیت دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کشت دوم دو رقم آفتابگردان در منطقه همدان M.S 1392/12/20
اثر کلریدکلسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهچه کاملینا (Camelina sativa)تحت تنش آبی و دمای پایین M.S 1397/11/21
اثر کود ورمی کمپوست، کود های شیمیایی و زیستی فسفره بر عملکرد و اجزا عملکرد گاودانه (Vicia ervilia L.) M.S 1394/11/07
اثر محلول پاشی کلات و نانو کودآهن و روی بر رشد و عملکرد ماش (.Vigna radiate L) M.S 1396/11/24
اثر نانو کود های آهن و روی بر رشد و عملکرد کاسنی M.S 1393/11/20
تأثیر برخی کودهای دامی، شیمیایی و زیستی بر رشد و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) M.S 1394/11/13
مطالعه اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد و صفات مرتبط با آن با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی در (Plantago ovata forsk) جمعیت های ایرانی گیاه اسفرزه M.S 1398/10/18
Showing 16 results.
of 1
Name
Showing 16 results.
of 1