Faculty Members

Pourjamshidi Maryam

Pourjamshidi Maryam

Pourjamshidi Maryam   (FA Page)

Assistant Professor 
Email: 

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
بررسی رابطه ی باورهای معرفت شناختی، فلسفه آموزشی و تلفیق فناوری در تدریس معلمان متوسطه شهر همدان M.S Download 1400/04/02
ناسایی عوامل موثر بر تلفیق فناوری در کلاسهای دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان M.S Download 1399/12/24
نقش آموزش مهارت های حل مسئله در مدیریت فضای آستانه ای درس ریاضی M.S Download 1400/11/27
مقایسه تأثیرتعاملات همزمان با تعاملات ناهمزمان بر میزان موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانش آموزان متوسطه دوم در آموزش مبتنی بر وب (مطالعه موردی درس زبان انگلیسی) M.S Download 1400/07/21
تأثیر محتوای انطباقی مبتنی بر سبک یادگیری بر درگیر سازی و پذیرش یادگیری معکوس M.S Download 1400/12/21
بررسی تجربه زیسته دانشجویان و اساتید از کاربرد فناوری در تدریس: مطالعه موردی پاورپوینت M.S Download 1398/06/26
طراحی و اعتباریابی سازمان دهنده های گرافیکی برای آموزش شهروندی زنان M.S Download 1396/11/07
فرا تحلیل تأثیر یادگیری معکوس بر درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان M.S Download 1399/12/06
بررسی ترجیحات رسانه‏ی آموزش های شهروندی جوانان و نوجوانان شهر همدان M.S Download 1397/06/21
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ درﮔﯿﺮﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﻮاﻧﺪره( M.S Download 1398/06/25
شناسایی عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1398/11/20
بررسی تاثیر نوع تکلیف بر درگیرسازی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس پروژه M.S Download 1396/07/15
تاثیر اجتماع یادگیری معلمان متوسطه اول ناحیه 2 کرمانشاه بر تلفیق فناوری در کلاس درس M.S Download 1398/11/20
طراحی و اعتبار بازی آموزشی به منظور بهبود مهارت خودآگاهی کودکان 3 تا 5 سال M.S Download 1395/06/24
بررسی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در کتابهای درسی فارسی و آموزش مهارتهای نوشتاری دوره ی متوسطه اول M.S Download 1398/06/26
توسعه آموزش وارونه درراستای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی در درس تولید مواد آموزشی M.S Download 1395/07/04
تأثیر روش آموزش نمایشی و داستان گویی بر میزان انتقال یادگیری مفاهیم شهروندی در دانش آموزان دختر پایه اول M.S Download 1398/06/25
بررسی رابطه سواد فناورانه معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان M.S 1394/08/30
ارزیابی کیفیت محتوای بازی های رایانه ای آموزشی موجود برای دوره ی ابتدایی بر اساس اصول آموزشی M.S 1394/07/12
ارزیابی وضعیت تلفیق فناوری در کلاس درس بر اساس استانداردهای فناوری آموزشی برای معلمان هنرستان های همدان M.S Download 1399/08/20
Showing 12 results.
of 1
Name
Showing 12 results.
of 1