میزخدمت الکترونیکی، درگاهی برای دسترسی یکپارچه به خدماتی از دانشگاه است که ارتباط مستمر با مخاطب را نیاز دارند